Mentorský program

Cieľom projektu Schopné deti – Mentorský program je systematicky pokračovať v dlhodobej podpore 54 žiakov zo štyroch marginalizovaných rómskych komunít (MRK). ETP Slovensko kladie dôraz na to, aby žiaci z MRK úspešne ukončili základnú školu (ZŠ) a plynule prešli na štúdium na strednej škole (SŠ), aby sa zlepšila ich školská úspešnosť a aby sa uplatnili na trhu práce.

Účastníkmi projektu Schopné deti – Mentorský program sú žiaci ZŠ a SŠ z Rankoviec, Starej Ľubovne-Podsadku, Veľkej Idy a Košíc-Luníka IX. Dvadsať mentorov poskytuje podporu 8 hodín mesačne 54 žiakom základných a stredných škôl, aby dosiahli čo najlepšie školské výsledky, vedú ich k zodpovednosti, k vzdelaniu a k plánovaniu budúcnosti.

Stretnutia prebiehajú najmä v priestoroch komunitných centier ETP Slovensko a na spoločných výletoch, návštevách zaujímavých miest v okolí. Mentori sa pravidelne stretávajú aj s rodičmi a komunikujú s učiteľmi. V rámci projektu Schopné deti – Mentorský program:

• prepájame ľudí z majority s deťmi z MRK, pomáhame búrať predsudky a prostredníctvom postupného zapájania účastníkov aj do online mentoringu rozširujeme ich sociálne väzby do majoritnej strednej triedy

• organizujeme víkendové/prázdninové vzdelávacie tábory

• monitorujeme a vedieme evidenciu o poskytovanej pomoci a jej výsledkoch

• informujeme verejnosť o projektových aktivitách a úspechoch detí prostredníctvom web stránky, sociálnych sietí, článkov v médiách, na konferenciách a workshopoch či prostredníctvom osobných rozhovorov so záujemcami o programe a pod.

Mentorované deti sú priamymi aktérmi programu, bez ich odhodlania a snahy by sa úspechy (osobnostný rast, lepšie školské výsledky, plánovanie budúcnosti, rozširovanie poznatkov, vedomostí) nedosiahli. Snažíme sa, aby vytvorené vzťahy mentora a chránenca boli dlhodobé a vytvorili sa medzi nimi silné putá, ktoré budú časom fungovať aj bez priamej podpory programu.

Teší nás záujem o mentoring, ktorý nasvedčuje tomu, že snaživým deťom z rómskych komunít chce pomáhať v ich úsilí vymaniť sa zo situácie, do ktorej sa narodili, pomerne veľký počet ľudí z majoritnej spoločnosti.

Doba realizácie projektu: apríl 2019 – marec 2022

Tento projekt je finančne podporený z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a Nadáciou Orange.