MENÍME DISKURZ, MENÍME PRAX…

MENÍME DISKURZ, MENÍME PRAX: RARE – RÓMOVIA AKO ĽUDSKÉ ZDROJE V ZAČLEŇOVANÍ NA TRH PRÁCE NA SLOVENSKU

ETP ako jedna zo slovenských neziskových organizácií a Centrum sociálnych a psychologických vied SAV získali spolu s partnermi z 8 krajín viac ako 2 milióny eur v rámci Stratégie EÚ pre dunajský región (Dunajská stratégia), program „Interreg“ Európskej únie na podporu spolupráce a rozvoja krajín strednej Európy so zameraním na sociálne inovácie.

Každý občan EÚ, bez ohľadu na to, či žije v rómskej osade alebo v hlavnom meste, má rovnaké právo na kvalitné vzdelanie, primeranú prácu, kvalitnú infraštruktúru či kvalitný život. Každý občan EÚ môže byť prínosom pre spoločnosť, záleží od spoločnosti, či tým, ktorí sa narodili a vyrástli v rómskych osadách podá pomocnú ruku. Pretože často stačí tak málo – podať pomocnú ruku.

Medzinárodný projekt s názvom „Meníme diskurz, meníme prax: RARE – Rómovia ako ľudské zdroje“ predstavuje nový pohľad na rómsku komunitu v miestnej ekonomike a na trhu práce, otvára nové témy.

Hlavným posolstvom projektu je presvedčenie, že Rómovia sú ekonomickým potenciálom pre starnúcu Európu, budúcim sociálnym kapitálom.

Rómovia sú najväčšou etnickou menšinou v Európe. Väčšina z odhadovaných 5,2 milióna Rómov, ktorí žijú v podunajskom regióne, dnes stále čelí diskriminácii a vylúčeniu z trhu práce. To je jeden z dôvodov, prečo európskym krajinám každoročne unikajú stovky miliónov eur v produktivite a vo fiškálnych príspevkoch vládam.

Experti zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Rumunska, Srbska, Rumunska, Bulharska, Moldavska a Ukrajiny počas realizácie projektu v spolupráci so širokým spektrom sociálnych a ekonomických partnerov z podnikateľského, verejného i akademického sektora pripravia osem inovatívnych pilotných projektov vedúcich k efektívnemu začleňovaniu Rómov, vyhodnotia ich výsledky, navrhnú odporúčania pre nové modely efektívnej inštitucionálnej spolupráce a nové finančné i nefinančné nástroje. Súčasťou projektu je návrh systému hodnotenia a monitorovania účinnosti jednotlivých pilotných intervencií z pohľadu ich ekonomického prínosu pre verejné financie.

Jedným z prvých výstupov projektu je mapovanie bariér a analýza situácie v 6 krajinách Dunajského regiónu.

ETP a všetci realizátori projektu sú presvedčení, že mobilizácia pracovných síl, ucelená rozvojová stratégia a dočasne chránené pracovné miesta sú na pracovnom trhu rovnako dôležité ako senzibilizácia verejnej mienky a boj proti diskriminácii.

Inovatívny pilotný projekt ETP sa bude v rámci RARE realizovať v jednej z najmenej rozvinutých  lokalít – na sídlisku Luník IX v Košiciach. Nástroj tejto sociálnej inovácie uplatníme cestou finančnej inklúzie, pomocou v zložitej problematike bývania, čo, spolu s našimi ďalšími aktivitami následne prinesie klientom lepšie vyhliadky na uplatnenie sa na pracovnom trhu. Perspektívu budúceho úspešného vstupu terajších detí a súčasnej mládeže z Luníka IX do spoločenskej praxe udržateľne dosiahneme prácou s mladou populáciou sídliska.

Podpora: