Materská škola

Je známe, že Rómovia milujú svoje deti. Rómskym matkám záleží na tom, aby ich deti boli zdravé, veselé a aby boli sýte. Avšak často sa stáva, že vplyvom nepriaznivých sociálno – ekonomických podmienok si tieto matky nenájdu priestor na spoločné hry so svojimi deťmi, či čítanie rozprávok.

Deti z takéhoto málo podnetného prostredia majú iba zriedkakedy doma k dispozícii svoje vlastné hračky alebo knihy.

V predškolskom období väčšina rómskych detí vyrastá slobodne a často sú ponechané samé na seba. Sú veľmi vnímavé a učia sa tým, že pozorujú a napodobňujú to, čo robia iní. Deti zo segregovaných rómskych komunít vyrastajú v izolovanom prostredí, bez možnosti spoznávania iných vzorov správania a konania.

Všetky tieto javy majú za následok, že rómske deti, ktoré nemajú možnosť navštevovať materskú školu zaostávajú za bežnou populáciou detí daného veku v priemere o jeden ale aj viac rokov.

Materská škola svoju prevádzku zahájila 5. 4. 2004 s počtom 51 detí, ktoré boli zaradené podľa veku do troch tried. A 18. mája 2004 našu obec a Mš 5RPII navštívili zahraniční donori, ktorí sa podieľali na výstavbe a sprevádzkovaní Mš.

Radosť a smiech sa opätovne ozval 2. 9. 2004, keď sa už po druhý krát otvorili dvere Mš 5RPII. V tomto školskom roku je zapísaných 51 detí, ktoré sú zaradené do troch tried vo veku od 3 – 7 rokov.

Na výchovnom a vzdelávacom programe sa podieľajú 4 pedagogickí pracovníci a dvaja rómski asistenti, dve mamičky pomáhajú cez aktivačný príspevok. Materskú školu navštevujú deti z časti obce Zapálenica, lokalita 5RPII a z osady Pätoraká. Deťom je podávaná desiata a teplý obed, ktorý je dovážaný zo Zš v Rudňanoch.

Nadácia otvorenej spoločnosti – OSF, zaradila obec Rudňany ako jednu zo štyroch obcí Slovenska (spolu s obcami Jarovnice, Smižany a Košice – Šaca) do realizácie projektu Rómska iniciatíva vo výchove a vzdelávaní – REI, spolu s metodikou Krok za krokom. Zaradenie do projektu bolo potešením pre nás všetkých, ktorí sa venujeme výchove a vzdelávaniu rómskych detí. Vďaka finančným prostriedkom sme mohli dokúpiť potrebné vybavenie školy, zakúpiť deťom rôzne didaktické pomôcky, hračky i stavebnice.

V popoludňajších hodinách v Mš 5RPII sú realizované aj podporné programy pre malé deti v Detskom centre s názvom Bábika, do ktorého prichádzajú malé deti vo veku od 2 – 3 rokov spolu so svojimi mamičkami.

Súčasťou všetkých aktivít je aj veľmi dôležitý zdravotný program, v ktorom sa realizuje sprchovanie detí, ako aj besedy s detským lekárom za účasti rodičov.

I keď priestor pre podporné programy nie je veľký, nachádzajú tu svoje miesto aj ženy a mladé dievčatá, keď sa venujú svojim záujmovým prácam, ale najviac drôtovej väzbe, z ktorých vedia šikovné ruky vyčariť krásne predmety.

Výchova a vzdelávanie sú základom zmeny človeka, pevne verím, že i vybudovaním tejto krásnej materskej školy umožníme i týmto malým rómskym deťom adekvátnu predškolskú prípravu, ktorá je predpokladom ich ďalšej školskej úspešnosti a odstraňovaniu predsudkov voči rómskym deťom.

Erika Sabová – riaditeľka MŠ 5RPII