Kritéria výberu

Pri výbere obcí a miest sa prihliadalo na splnenie nasledovných kritérií:

  • v obci je veľký počet sociálne vylúčených rómskych rodín na nízkej sociálnej a kultúrnej úrovni
  • v obci sa dlhodobo realizuje komunitná sociálna práca
  • v obci je funkčné komunitné centrum, poskytujúce integrované komplexné služby (pracovné, sociálne, právne a zdravotné poradenstvo) všetkým členom marginalizovaných rodín (deťom, mládeži, mužom, ženám, dôchodcom)
  • miestna samospráva má záujem o realizáciu mikropôžičkového projektu
  • miestna samospráva sa spolupodieľa na výbere klientov
  • miestna samospráva je ochotná sa spolupodieľať na výbere mesačných splátok pôžičiek od klientov mikropôžičkového projektu