Košice – mesto priateľské k cudzincom?

Prvé stretnutie fokusovej skupiny v rámci projektu INTEGRA, ktorý podporuje hlbšie vzájomné porozumenie medzi komunitami cudzincov a domácimi obyvateľmi miest Európskej únie, zorganizovalo ETP Slovensko v Košiciach 26. apríla tohto roku. Diskutovali a vymieňali si na ňom skúsenosti zástupcovia Magistrátu mesta Košice, Košického samosprávneho kraja, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Arcidiecéznej charity, organizácií IOM a UNHCR, Psychosociálneho centra, Univerzity P. J. Šafárika a tiež reprezentant cudzincov, ktorí pred mnohými rokmi našli svoj nový domov v Košiciach. Počas stretnutia sa sformovala skupina podporovateľov a konzultantov projektu.

Zástupcovia organizácií, ktoré pracujú priamo s cudzincami, priniesli z terénu množstvo podnetov.  Mesto Košice vníma prínos cudzincov hlavne vo vypĺňaní medzier na pracovnom trhu, kde je nedostatok odborných profesií ako kominár, sústružník, či v iných remeselných činnostiach. Za ostatné roky sa v meste zmenila štruktúra krajín, odkiaľ cudzinci prichádzajú a zvýšil sa počet občanov z Ukrajiny, Srbska a Indie. Veľa sa diskutovalo aj o úlohe médií pri vytváraní postoja domácich obyvateľov  k cudzincom a o dôležitosti menších komunitných susedských aktivít.

V júni sa uskutoční druhé stretnutie fokusovej skupiny, kam ETP plánuje pozvať viacerých cudzincov, zástupcov polície, škôl a zamestnávateľov. Vzájomné informovanie sa o opatreniach, aké sa v rámci integrácie cudzincov v Košiciach už realizujú a vytipovanie oblastí, kde je priestor na zlepšenie, je veľmi užitočné. Zámerom je spracovať audit mesta Košice v  problematike, ktorý bude podkladom pre prípravu Koncepcie integrácie cudzincov pre mesto Košice, ktorá v súčasnosti chýba.

ETP Slovensko sa do medzinárodného projektu INTEGRA zapojilo ako jediná zo slovenských neziskových organizácií. Na projekte spolupracuje päť štátov Európskej únie – Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Taliansko a Slovensko.