Konferencia ku komunitnej práci v marginalizovaných rómskych komunitách

Projekty Rozvíjame komunity a Komunita na ceste k prosperite, realizované  neziskovými organizáciami Člověk v tísní Slovensko (ČvT) a ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj (ETP Slovensko), sú hlavnou témou konferencie, ktorá sa uskutoční  11. februára 2015 na  Okresnom úrade v Prešove.

Obidva projekty prebiehajú v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (MRK) Košického a Prešovského kraja a podporuje ich Švajčiarsky finančný mechanizmus prostredníctvom Nadácie Ekopolis (ČvT) a Úradu vlády SR (ETP Slovensko).

Cieľom konferencie je  prezentovať príklady dobrej praxe v oblasti komunitného rozvoja prostredníctvom prevádzky komunitných centier vo vybraných lokalitách dvoch krajov a je určená zástupcom miestnych samospráv, sociálnym a pedagogickým pracovníkom, odbornej i laickej verejnosti. Predchádza jej exkurzia do komunitného centra v Spišskom Podhradí, kde pôsobí ČvT a do komunitného centra v Starej Ľubovni, kde rozvíja činnosť  ETP Slovensko, ktorá sa realizuje deň pred podujatím, 10. februára.

Konferencia umožní podeliť sa o dlhoročné skúsenosti pri poskytovaní osvedčených a klientmi žiadaných služieb v komunitných centrách. Sú to najmä predškolské vzdelávanie, nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, mentorský program, kariérne a pracovné poradenstvo, vzdelávacie aktivity, program bývania a ďalšie podporné služby. Súčasťou podujatia bude aj odborný panel zo zástupcov Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, zástupcov Implementačnej agentúry pre OP Zamestnanosť a Inklúzia,  akademickej obce, a iných zainteresovaných odborníkov.

Projekt neziskovej organizácie Člověk v tísní Slovensko Rozvíjame komunity prebieha od 1.9.2013 do 28.2.2015. Jeho cieľom je podpora procesu komunitného rozvoja prostredníctvom komunitných centier vo vybraných štyroch lokalitách Prešovského samosprávneho kraja (Petrovany, Doľany – Roškovce, Sveržov, Spišské Podhradie). Podstatnou časťou projektu bolo taktiež mapovanie potrieb, čím sa rozšírilo poskytovanie služieb v novej lokalite Prešov. Cieľová skupina projektu sú deti, mládež a dospelí zo sociálne znevýhodneného prostredia, obyvatelia komunít vybraných lokalít, pracovníci a pracovníčky organizácie a odborná verejnosť. Výsledky projektu dokumentuje spolu 728 poberateľov sociálnych služieb, z toho 581 detských a mládežníckych klientov a 147 dospelých klientov. Sú to najmä služby nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu, kariérne a pracovné poradenstvo, vzdelávacie aktivity a ďalšie podporné služby. Zapojením lokality Spišské Podhradie do projektových aktivít od 20.11.2014 sa zvýšil počet poberateľov služieb oproti pôvodne plánovanému počtu.

V oblasti komunitnej práce pracovníci okrem iného iniciovali vznik otvorenej pracovnej skupiny z členov miestnej komunity, ktorej cieľom bolo zapojenie širokého spektra obyvateľov všetkých vekových skupín do diskusie o možnostiach organizácie podujatí. Počas projektu sa takto podarilo zrealizovať 30 komunitných podujatí, ktoré prispeli k upevneniu vzťahov medzi obyvateľmi majority a rómskej menšiny.

Súčasťou projektu bola aj supervízia a  odborné vzdelávanie pracovníkov.

Vzdelávanie bolo podpornou a podstatnou súčasťou úspechu projektu a zameralo sa na tému mapovania potrieb, monitoringu služieb a facilitácie komunitnej skupiny. Prostredníctvom týchto aktivít sa  posilnila orientácia na profesionalizáciu a nové výzvy v podobe kvalitatívne lepšie poskytovaných služieb (a tiež nových činností, s ktorými existujú menšie skúsenosti).

Supervízia je garanciou kvality práce s klientom a v súčasnosti už neoddeliteľnou súčasťou práce ľudí v pomáhajúcich profesiách. Vykonávali ju externí supervízori.

Počas projektu sme zároveň vytvorili program poskytovania systematickej intervízie v organizácii formou pravidelných pracovných porád pracovníkov na všetkých zložkách poskytovaných služieb (kariérni, pracovní poradcovia, pracovníci nízkoprahových programov pre deti a mládež). 

Projekt ETP Slovensko Komunita na ceste k prosperite prebieha od júna 2012. Jeho zámerom je prispieť k sociálnej integrácii a inklúzii detí zo sociálne znevýhodnených rómskych komunít a k redukcii sociálno-ekonomických rozdielov medzi väčšinovým obyvateľstvom a rómskou menšinou. Do projektu sa zapojilo desať miest a obcí:  Košice-Šaca, Moldava nad Bodvou, Spišské Podhradie, Rudňany, Ostrovany, Sabinov, Stará Ľubovňa, Veľká Ida, Krompachy  a Rankovce. V komunitných centrách, vybavených počítačmi, notebookmi, fotoaparátmi a inými prostriedkami poskytujú počas celého týždňa vyškolení odborní pracovníci sociálne služby a organizujú vzdelávacie a záujmové aktivity pre deti a mládež.

Doterajšie výsledky sú povzbudzujúce a uvedieme niektoré z nich:  Od začiatku projektu sa v desiatich komunitných centrách pravidelne realizovali vzdelávacie aktivity a poskytli sa sociálne služby 4 219 individuálnym klientom. K službám komunitných centier má prístup takmer osem tisíc detí a adolescentov z desiatich obcí a miest. Najväčší záujem je o predškolskú a školskú prípravu, doučovanie, nízkoprahové, mimoškolské aktivity a mentoring. Ani jedno z detí, ktoré navštevovali predškolskú prípravu v komunitných centrách nebolo zaradené do špeciálnej triedy. Až 91% žiakov zapísaných do jednoročných nepovinných kurzov Finančné vzdelávanieZdravotná osveta ukončilo tieto kurzy úspešne finálnym testom. Medzi aktivitami projektu si zvláštnu pozornosť zaslúži praktická príprava detí od troch do šiestich rokov pred nástupom do základnej školy, pri ktorej sa uplatňujú účinné pedagogické metódy: Feuersteinovo Inštrumentálne obohacovanie, Grunnlaget a Montessori. Na podporu záujmu a schopností rodičov venovať sa rozvoju svojich detí v predškolskom veku pracujú v komunitných centrách kluby rodičov. Štyridsiati klienti projektu získali vďaka podpore pracovné príležitosti rôznych foriem, od dobrovoľníckej služby, cez práce na dohodu až po trvalý pracovný pomer.    

Obidva projekty mohli prebiehať vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. 

Kontakty Člověk v tísní Slovensko:

info@peopleinneed.sk

Kontaktná osoba: Milada Javorová

milada.javorova@peopleinneed.sk

 

Kontakty ETP Slovensko:

www.etp.sk

Kontaktná osoba: Martin Vavrinčík

vavrincik@ke.etp.sk