Otvorenie komunitného centra v Mestskej časti Košice-Šaca

Dňa 29.4.2011 od 9,00 do 10,30 hod. sa bude konať slávnostné otvorenie komunitného centra v Mestskej časti Košice-Šaca. Vznik komunitného centra považujeme za kľúčový krok k sociálnej integrácii rómskej menšiny, ktorá v tejto lokalite tvorí približne jednu štvrtinu obyvateľstva.

Tento projekt pod názvom „Šanca pre Rómov“ je unikátny, keďže vznikol v rámci medzisektorovej spolupráce medzi spoločnosťou U.S. Steel Košice, miestnou samosprávou Košice-Šaca a Občianskym združením ETP Slovensko. Hlavným sponzorom projektu je Rómsky vzdelávací fond, realizáciu projektu podporujú aj ďalší partneri, s ktorými má ETP Slovensko dlhodobú spoluprácu.

Tradičné riešenia sú odsúdené na neúspech. Vyžadujú sa nové prístupy, ktoré zaobchádzajú s ľuďmi nie ako s obeťami, ale považujú ich za rovnocenných účastníkov a riešiteľov problémov, ktorí sú zodpovední voči sebe, svojej rodine a komunite.

Projektom ETP Slovensko napĺňa svoj dlhodobý cieľ – komplexne pristupovať k riešeniu generačnej chudoby v znevýhodnených a marginalizovaných komunitách a vytvárať tak podmienky pre dlhodobú zmenu a udržateľnosť aktivít a intervencií.

V tomto komunitnom centre bude ETP Slovensko poskytovať komplexné integrované služby v štyroch oblastiach zamestnanosť, bývanie, vzdelávanie a zdravie a obyvateľom rómskej komunity vytvárať príležitosti na sociálnu integráciu. Projekt podporuje zmenu vytváraním pomyselných mostov medzi odborníkmi a komunitami a napomáha rozvíjať ľudský, sociálny a ekonomický kapitál obyvateľov znevýhodnených regiónov Slovenska.

Cieľovou skupinou projektu sú rodiny a jednotlivci zažívajúci generačnú chudobu, prevažne z rómskej menšiny. Projekt poskytne podporu a služby aj Nerómom, ktorí žijú v generačnej chudobe.

Má tieto inovatívne prvky:

  • Realizuje sa v spolupráci s najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku spoločnosťou U.S. Steel Košice
  • Realizuje sa v komunitnom centre, ktoré poskytuje komplexné služby v rozsahu, ktorý je na Slovensku veľmi zriedkavý
  • Obsahuje prístup „od kolísky po hrob„, t.j. prácu so všetkými vekovými kategóriami obyvateľov
  • Stavia na existujúcich efektívnych partnerstvách všetkých sektorov vybudovaných v danej lokalite
  • Miestni komunitní/terénni sociálni pracovníci, iní odborníci a laické osoby budú vyškolení za školiteľov rozmanitých  vzdelávacích aktivít, čím sa zabezpečí udržateľnosť výsledkov
  • Zdôrazňuje sa sociálna mobilizácia, rozvíjanie životných zručností a osobnej zodpovednosti jednotlivcov
  • Podporujú sa komplexné integrované lokálne riešenia zabezpečujúce sociálnu solidaritu.

ETP Slovensko získalo v roku 2009 ocenenie Gypsy Spirit za „komplexnú, vysoko odbornú a autentickú prácu a služby znevýhodneným a marginalizovaným skupinám obyvateľstva, za boj s chudobou a sociálnym vylúčením na Slovensku s osobitným zreteľom na Rómov v segregovaných osadách. Za uplatňovanie konceptu sociálnej mobilizácie, ktorý povzbudzuje k vzájomnej pomoci a podpore, konkrétne za vytváranie a spoluvytváranie dočasných pracovných príležitostí a trvalých pracovných miest“.

Prácu ETP Slovensko ocenilo aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zaradením projektu TVOJ SPIŠ II medzi Príklady dobrej praxe projektov podporených z ESF (http://www.esf.gov.sk/documents/Prirucka_dobrej_praxe-web.pdf).

Http://www.ukinslovakia.fco.gov.uk