Komunitné centrá

Práca občianskeho združenia ETP Slovensko sa zakladá na pochopení vzájomnej previazanosti problémov v sociálnej oblasti, problémov vzdelávania, zdravia, bývania a zamestnanosti obyvateľov sociálne vylúčených spoločenstiev. Práve z tohto dôvodu je pre ETP Slovensko kľúčové vytváranie sietí komunitných centier, ktoré sa snažia navrhovať a realizovať komplexné riešenia na zdolanie týchto problémov.

Základom týchto centier sú vyškolení komunitní sociálni pracovníci (KSP). Títo spoznávajú chudobné rodiny v rámci klubových činností a snažia sa im pomôcť pri napĺňaní ich potrieb ponúknutím poradenstva a praktickej pomoci.

V komunitných centrách („KC“) sa realizujú vzdelávacie programy (cvičenia praktických zručností, mimoškolské aktivity, preventívne programy, celoživotné vzdelávanie, odborný výcvik), programy vytvárajúce pracovné miesta, sociálne, zdravotné, finančné a právne poradenstvo všetkým ľuďom z komunity bez rozdielu veku. Ľudia v núdzi dostávajú rady a poskytuje sa im v odôvodnených prípadoch aj humanitárna pomoc.

KSP pomáhajú klientom KC zabezpečiť si domov alebo zlepšiť kvalitu súčasného bývania tým, že im poskytujú možnosť zapojiť sa do sporiaceho alebo mikropôžičkového programu, prostredníctvom ktorých si môžu vylepšiť bývanie.

V KC sa vytvorili pracovné miesta komunitných / sociálnych pracovníkov / vedúcich komunitných centier a ich opodstatnenosť bola potvrdená viacročnými skúsenosťami s dlhodobým prevádzkovaním komunitných centier v sociálne vylúčených komunitách. ETP Slovensko rozvíja schopnosti a zručnosti miestnych ľudí, aby sa naučili samostatne poskytovať integrované a komplexné služby vo svojich komunitách.

KSP spolupracujú aj s okresnými úradmi práce a spoločne pomáhajú nájsť prácu pre dlhodobo nezamestnaných klientov KC. V rámci niektorých centier existuje možnosť využívať ich priestory na začatie drobného podnikania.

Technické a počítačové vybavenie komunitných centier pomohlo vytvoriť pre miestne komunitné organizácie podmienky na ich rozvoj a pre miestnych ľudí priestor, v ktorom nájdu vždy pomoc a radu.

ETP Slovensko verí, že jednotlivci môžu zmeniť svoj osud, ak sa im poskytne integrovaná komplexná pomoc v komunitných centrách umiestnených v blízkosti ich bydlísk.

ETP Slovensko od roku 2001 pomohlo založiť alebo rozvinulo aktivity v nasledovných komunitných centrách:

Holumnica, Humenné, Hodejov Čičava, Iliašovce, Jesenské, Kokava nad Rimavicou, Levoča, Mníšek nad Hnilcom, Moldava nad Bodvou, Nálepkovo, Ostrovany, Prakovce, Rakúsy, Rudňany, Rožňava, Sabinov, Svinia, Stakčín, Stará Ľubovňa, Spišské Podhradie, Spišská Nová Ves, Spišské Tomášovce, Spišský Hrhov, Spišský štvrtok, Švedlár, Štrba, Šimonovce, Turňa nad Bodvou, Veľké Kapušany, Veľký Blh, Žehra.