Kluby matiek

Kluby matiek je súbor doplňujúcich aktivít pre rodičov detí navštevujúci predškolský kluby. 

Zámerom projektu bolo skvalitniť vzťahy rodičov a detí a zároveň motivovať rodičov, aby sa aktívne zapájali do vzdelávania svojich detí. Keďže doteraz s rodičmi detí pracovali pracovníci komunitných centier iba sporadicky, projekt si stanovil za cieľ zmeniť tento stav. Komunitní pracovníci ETP Slovensko si predsavzali, že budú cieľavedome a systematicky motivovať rodičov pre prácu so svojimi deťmi, aby sa s nimi čo najviac rozprávali, hrali, písali úlohy i čítali knižky. Projekt sme realizovali vo všetkých našich komunitných centrách od júna 2014 a pokračuje v nasledujúcom roku. Zapojilo sa doň 68 rodičov detí, ktoré navštevujú predškolskú prípravu v komunitných centrách.

Aktivity zahŕňali:

  • Vzdelávanie komunitných pracovníkov formou dvoch celodenných, interaktívnych školení s odbornými lektormi, kde sa preberala problematika motivovania rodičov pre prácu so svojimi deťmi a tvorba programov, ktoré prihliadajú na potreby klientov

  • Stretnutia rodičov a ich detí – predškolákov v komunitných centrách pri spoločných aktivitách

  • Supervízie s lektormi

Dátum realizácie projektu: Jún/December 2014
Podpora: stiahnuť (1)
Finančný príspevok: EUR 3,000