Klub predškolskej výchovy v Nálepkove

Klub predškolskej výchovy v Nálepkove, v rómskej osade Grün bol založený 1. 12. 2001 ako súčasť projektu Vzdelanie – život – budúcnosť a podporený Nadáciou pre podporu občianskych aktivít z prostriedkov PHARE sumou 10 836,- EUR.

V rámci projektu boli kompletne vybavené priestory Klubu predškolskej výchovy nábytkom, hračkami, metodickým materiálom a súčasne boli vybavené aj priestory pre mimoškolskú činnosť školských detí. Dňa 1. 1. 2002 sa začala prevádzka predškolskej výchovy i školského klubu.

Od 1. 1. 2003 do 30. 6. 2003 boli obe zariadenia podporené Nadáciou otvorenej spoločnosti (NOS – OSF) prostredníctvom projektu Rovnaká šanca pre všetky deti sumou 173 910,- Sk.

Klub predškolskej výchovy v Nálepkove je v súčasnosti podporovaný aj občianskym združením ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj i obcou Nálepkovo.

Od roku 2003 do roku 2005 je realizovaný projektu švajčiarskeho veľvyslanectva, ktoré podporilo predškolské zariadenie sumou vo výške 11 311,- USD. Z grantu tohto projektu bolo zakúpené ďalšie potrebné vybavenie Mš, školské, hygienické a kancelárske potreby. Projektom sú hradené aj mzdové náklady učiteľky Mš. Deťom boli zakúpené rôzne metodické pomôcky, knihy, zošity, farbičky a všelijaké hračky, stavebnice.

Dňa 30. 6. 2005 bola podaná žiadosť na Ministerstvo školstva na zaradenie Mš v osade Grün do siete materských škôl Slovenskej republiky.

Klub predškolskej výchovy v Nálepkove, v rómskej osade Grün plánuje v budúcnosti realizovať aj projekt Fondu sociálneho rozvoja s názvom Zvýšenie energetickej efektívnosti Komunitného sociálneho klubu v osade Grün. Projekt bude zameraný predovšetkým na zateplenie vonkajších a vnútorných priestorov klubu predškolskej výchovy, na splnenie hygienických noriem požadovaných Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Projektu plánuje zrealizovať aj množstvo drobných stavebných úprav.

Mgr. Irena Pronská, riaditeľka Mš Svetielko Grün Nálepkovo