Karpatská platforma občianskej spoločnosti

Vytvorenie medziregionálneho centra občianskej spoločnosti pre sociálne začlenenie v karpatskom regióne

 

Základné informácie

Najviac zaostalé prihraničné vidiecke oblasti Maďarska, Slovenska, Poľska a Ukrajiny majú podobné charakteristiky (vzdialenosť od hlavného mesta, nedostatočná infraštruktúra, rozmanité etnické a kultúrne dedičstvo, prírodné zdroje a podobná história) a zároveň čelia  veľmi podobným výzvam ako sú chudoba, sociálne vylúčenie, marginalizácia a stigmatizácia chudobných. Občianska spoločnosť je stále slabá a občianske organizácie nemajú dostatok zdrojov a prostriedkov (finančné, strategické myslenie, informačné, nástroje, podpora rozvoja, miestnej integrácie a spolupráce v rámci občianskeho sektora aj s ostatnými sektormi), ktoré sú potrebné na účinné opatrenia na zmiernenie chudoby a marginalizácie tých, ktorí to najviac potrebujú.

Cieľ projektu

Vytvoriť regionálnu sieť občianskych organizácií, ktoré pôsobia vo vidieckych oblastiach so sociálne vylúčenými komunitami (Rómovia, ľudia so zdravotným postihnutím, iné zraniteľné alebo sociálne vylúčené skupiny) so zámerom posilniť ich spoluprácu a efektivitu. Cieľom projektu je zlepšiť vplyv a váhu občianskeho sektora prostredníctvom rozvoja kapacít na vytvorenie platformy určenej na networking, výmenu skúseností, poznatkov a osvedčených postupov.

Časový rámec: 26. marec 2018 – 25. september, 2019 (18 mesiacov)

Hlavné aktivity

• Prvé stretnutie (kick-off)
• Pozvanie účastníkov workshopov
• Workshop pre občianske organizácie, pôsobiace vo vidieckych oblastiach
• Regionálny workshop
• Workshopy zamerané na zapájanie organizácií občianskej spoločnosti
• Mentoring a realizácia mini projektov
• Školenia zamerané na budovanie kapacít občianskych organizácií
• Záverečná konferencia
• Záverečné hodnotenie a záverečné stretnutie
• Virtuálny HUB
• Mediálne pokrytie a komunikačné aktivity

Partneri projektu

Carpathian Foundation-Hungary/ Kárpátok Alapítvány/ Karpatská nadácia – Maďarsko www.karpatokalapitvany.hu

ETP Slovakia/ ETP Slovensko www.etp.sk

Carpathian Foundation Ukraine/ Karpatskij fond/ Karpatská nadácia Ukrajina http://carpathianfoundation.org.ua/

Carpathian Gate Foundation/Fundacja Brama Karpat/ Nadácia Karpatská brána – Poľsko https://www.bramakarpat.pl/fundacja/

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt karpatok alapitvany logo   Súvisiaci obrázok    Logo       

Viac informácií

Kontaktujte Boglárku Bata (výkonnú riaditeľku Karpatskej nadácie – Maďarsko) na adrese boglarka.bata@cfoundation.org alebo + 36-36-516-750

Poďakovanie

Prvú fázu projektu podporili: Medzinárodný vyšehradský fond (www.visegradfund.org), Ministerstvo zahraničných vecí Holandského kráľovstva (www.minbuza.nl), Nadácia Roberta Boscha a grant od Nadácie Inštitútu otvorenej spoločnosti v spolupráci s OSIFE Nadácií otvorenej spoločnosti.

O výstupoch prvej fázy a vzniku medzinárodnej Karpatskej platformy si môžete prečítať v blogu Mira Polláka https://miroslavpollak.blog.sme.sk/c/511069/karpatska-platforma-obcianskej-spolocnosti.html

Druhú fázu – projekt „Carpathian Civil Society Platform – cooperation for social innovation” podporil Medzinárodný vyšehradský fond (www.visegradfund.org).

Časový rámec: 1. November 2020 – 28. Február 2022 (16 mesiacov)