Inštrumentálne obohacovanie

Metóda je založená na teórii profesora Reuvena Feuersteina, ktorá poskytuje iný než tradičný pohľad na intelekt a kognitívne schopnosti človeka. Kým tradične je inteligencia vnímaná ako vrodená a nemenná vlastnosť, ktorá predisponuje jedinca k podávaniu určitej miery výkonu, názor profesora Feuersteina je, že sa jedná o schopnosť, ktorá je do veľkej miery modifikovateľná prostredím. Od statického modelu inteligencie teda prechádza k modelu dynamickému.

V praxi sa na základe tejto teórie metóda Inštrumentálneho obohacovania zameriava nie na zistenie výšky inteligencie, ale na zistenie miery schopnosti učiť sa a následne na rozvoj kognitívneho potenciálu človeka – dieťaťa či dospelého prostredníctvom sprostredkovaného učenia. Táto metóda nie je  obmedzená na žiadnu vekovú ani výkonnostnú skupinu osôb, nachádza  široké uplatnenie pri práci s deťmi s poruchami učenia, poruchami správania, žiakmi z málo podnetného prostredia, ale aj z kultúrne deprivovaného prostredia.

O autorovi metódy Inštrumentálneho obohacovania

Profesor Reuven Feuerstein sa narodil v Botosan v Rumunsku v roku 1921, v početnej rodine profesora judaistiky. V Bukurešti vyštudoval učiteľstvo a psychológiu. V roku 1944 emigroval do Palestíny, dnešného Izraela, kde pokračoval v štúdiu psychológie. V rokoch 1946-49 odišiel do Švajčiarska, kde navštevoval prednášky K. Jaspersa, C. G. Junga a L. Szondyho. Potom prešiel do Ženevy, kde študoval u Jeana Piageta a Andrého Reya. Doktorát z vývojovej psychológie získal na Univerzite Sorbonna v roku 1970. Od tohto roku až do súčasnosti pôsobí ako profesor pedagogickej psychológie v Izraeli, Ramat Gan, na pedagogickej fakulte Univerzity Bar Ilan. Od roku 1978 pôsobí tiež na univerzite v Nashville, Tennesse, v USA. Stredom odborného záujmu je oblasť vývojovej, klinickej a kognitívnej psychológie z pohľadu, ktorý rešpektuje kultúrne odlišnosti. V roku 1965 založil spolu so svojimi spolupracovníkmi (Davidom Krasilowským, Yaacovom Random a Shimonom Tuchmanom) Výskumný inštitút Hadassah-WIZO v Kanade (Hadassah-WIZO-Canada Research Institute), ktorý sa stal v roku 1993 súčasťou Medzinárodného strediska pre zvýšenie učebnej kapacity (International Center for the Enhancement of Learning Potential – ICELP) v Jeruzaleme.

Prednášateľ p. Rabbi Refael Feuerstein je synom a nasledovníkom profesora Feuersteina, súčasným zástupcom riaditeľa ICELP.

Viac o Feuersteinovej metóde a o Feuersteinovom inštitúte:

http://education.jhu.edu/PD/newhorizons/strategies/topics/Instrumental%20Enrichment/hur3.htm

http://feuerstein-foundation.org/inner.php?act=C&table=Home&lang_id=36&linkid=center_home

www.icelp.info