Projekt IncluCAMPUS v Starej Ľubovni

Od marca 2023 začali v Starej Ľubovni – Podsadku pod vedením lektora Dávida aktivity pre mládež v rámci projektu IncluCAMPUS.

ETP Slovensko je partnerom siete IncluNETWORK, prostredníctvom ktorej podporujeme a realizujeme aktivity zamerané na podporu sociálnej inklúzie ľudí z vylúčených komunít. Zakladajúcimi členmi siete sú eduRoma, ETP Slovensko, Obec Výborná a združenie Dadoro.

O projekte:

Cieľom projektu IncluCAMPUS je vytváranie priestoru (virtuálneho, fyzického) a každodenných príležitostí pre aktívne učenie sa a podporu vzniku nových myšlienok, ideí a aktivít, ktorých výsledkom je sociálna inklúzia a aktívna občianska participácia ľudí pochádzajúcich z vylúčených rómskych komunít. Všetky aktivity realizované v rámci projektu IncluCAMPUS, ktorého prijímateľom je občianske združenie eduRoma, sú financované z nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

Ciele IncluCAMPUS-u budú realizované prostredníctvom:

  • Vytvárania materiálno-technickej podpory príležitostí pre neformálne a celoživotné vzdelávanie ľudí z vylúčených komunít
  • Seminárov, tréningov, workshopov a prednášok pre ľudí z vylúčených rómskych komunít ako aj pre tých, ktorí im poskytujú  odborné intervencie
  • Tvorby interaktívnej siete študentov a mladých ľudí z rómskych komunít a väčšinového prostredia
  • Tvorby poradenskej siete expertov pre učenie sa a sociálnu inklúziu (pedagógovia, tréneri, zástupcovia pomáhajúcich profesií, mimovládne organizácie a pod.)
  • Jedným z hlavných výstupov projektu IncluCAMPUS je vybudovať konzorcium, sieť – IncluNETWORK – expertov pre presadzovanie sociálnej inklúzie zraniteľných skupín obyvateľstva na Slovensku

IncluCAMPUS získal grant z Nórska v sume 382 000 €. Projekt je spolufinancovaný v sume 67 000 € zo štátneho rozpočtu SR. Informácie o projekte na webe eeagrants.