Humanitný a sociálny program

Počas druhej svetovej vojny obzvlášť trpeli niektoré veľké skupiny obyvateľov európskych štátov. Mnohí z nich toto utrpenie ani neprežili a tí, ktorí prežili sú touto traumou postihnutí dodnes. V niektorých prípadoch bola príčinou neľudského zaobchádzania iba samotná etnická príslušnosť. Táto špecifická forma kolektívnej viny postihla aj Rómov.

Posledné roky IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu) zabezpečuje vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy cielenú pomoc pre tých Rómov, ktorých priamo alebo nepriamo postihol nacistický rasizmus a perzekúcia. Občianske združenie ETP Slovensko od októbra 2003 realizuje Humanitárny a sociálny program vo vybraných okresoch východného Slovenska – Stará Ľubovňa, Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica a časť okresu Košice – okolie. Cieľovou skupinou tohto programu sú starší Rómovia v núdzi, ktorí sa narodili do 9. 5. 1945 a ktorí prežili nacistickú perzekúciu. Vo vybranom regióne žije v súčasnosti viac ako 2 200 takýchto Rómov. Na základe ich objektívnych ťažkostí a subjektívnych potrieb im zamestnanci projektu môžu zabezpečiť jednu alebo viac druhov humanitárnej a sociálnej pomoci. Odôvodnená zmysluplná pomoc v prospech konkrétneho jedinca môže pozostávať z potravinových alebo hygienických balíčkov, zimnej pomoci vo forme dreva alebo paplónov, teplých prikrývok, právneho poradenstva, zdravotnej asistencie (preplácanie liekov, hospitalizácií, kúpa zdravotných pomôcok – vozíkov, bariel, načúvacích zariadení, okuliarov) a v ojedinelých prípadoch môže byť takouto pomocou aj zvláštny typ finančnej výpomoci pri problémoch s bývaním. Osobitnú kapitolu pomoci tvorí sociálna pomoc, ktorá je poskytovaná v lokalitách s väčším počtom starších Rómov. Na tento účel projekt zriadil v spolupráci so samosprávami miest a obcí celkom dvanásť sociálnych klubov, ktoré sa stali centrami pre voľnočasové, vzdelávacie a kultúrne aktivity rómskych dedkov a babiek. V priebehu mesiaca december 2003 Humanitárny a sociálny program v spolupráci s miestnymi samosprávami podporil otvorenie sociálnych klubov v týchto obciach a mestách: Holumnica, Levoča, Mníšek nad Hnilcom, Moldava nad Bodvou, Rakúsy, Spišské Podhradie, Spišský štvrtok, Spišský Hrhov, Stará Ľubovňa, štrba, švedlár a Žehra s finančnou podporou programu vo výške viac ako 3,5 milióna Sk. Kluby sú určené pre všetkých obyvateľov miest a obcí, aktivity organizované v týchto sociálnych kluboch sú najmä pre Rómov. Kluby však nie sú len miestom stretávanie sa, poskytujú aj priestor na riešenie a zodpovedanie otázok a zmysluplné trávenie voľného času, napríklad pri koníčkoch, ručných prácach, remeselných aktivitách, spievaní, hraní a pod. Do klubu pravidelne prichádza humanitárny pracovník, okresný koordinátor projektu, lekár, právnik a iní odborníci, s ktorými sa môžu miestni ľudia poradiť o rôznych problémoch každodenného života.

Od októbra 2004 sa realizoval Humanitárny a sociálny program v okresoch – Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina, Sobrance, Michalovce, Vranov nad Topľou, Trebišov, Sabinov. Projekt v tejto jeho druhej časti pomohol 2 123 klientom.

Od júna 2005 sa projekt realizoval v okresoch – Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota. Projekt plánuje pomôcť 1 500 Rómom.

Od septembra 2005 sa projekt realizuje v okresoch Revúca a Rožňava.