Hlavné charakteristiky projektu

Miesta realizácie programu: Obce a mestá, resp. komunity, kde ETP Slovensko prevádzkuje komunitné centrá,  alebo kde má vybudované dlhodobé vzťahy a spoluprácu s miestnou samosprávou

Výber účastníkov do programu

Program je zameraný na obyvateľov z tých obcí a miest, ktorí sú členmi rodiny s nízkym príjmom. Kritériá definujúce rodinu s nízkym príjmom sú určené v Kritériách výberu účastníkov do programu (nižšie). Podľa doterajších zistení majú rodiny s nízkym príjmom rôzne zdroje príjmu (formálne a neformálne), preto pracovníci programu využijú alternatívne spôsoby určenia toho, či rodina, resp. jej člen spĺňa kritériá výberu do programu. Pracovníci programu posúdia výšku formálneho príjmu a odhadnú výšku neformálnych príjmov, a to na základe informácií od žiadateľa, miestnej samosprávy a iných miestnych zdrojov. Pri výbere účastníkov ETP Slovensko úzko spolupracuje s miestnou samosprávou.

Zveľadovanie osobného majetku klientov:

Vzhľadom na to, že zámerom programu je pomôcť klientom z rodín s nízkym príjmom zvýšiť ich životnú úroveň a získať, resp. zveľadiť/zhodnotiť ich osobný majetok, za produkty programu (t. j. ciele, na ktoré si môžu klienti sporiť) boli vybrané také „investície“, ktoré zveľadia hodnotu majetku klienta alebo vytvoria potenciál na zvýšenie sociálnej mobility klienta alebo zlepšenie jeho pracovného a spoločenského uplatnenia. účastníci si môžu pôvodne vybratý cieľ zmeniť iba raz, a to len z rozumne odôvodneného opodstatneného dôvodu. Zmenu musí odsúhlasiť programový manažér po predchádzajúcej konzultácii s príslušným personálnym poradcom

Ciele sporenia / predmety sporenia sú nasledovné

1. Osobnostný rozvoj – získanie vodičského preukazu, nákup domáceho počítača a príslušenstva, alebo náklady na dosiahnutie univerzitného vzdelania, resp. ukončenie odborného vzdelania.

2.  Investície do bývania- nákup domu/bytu/časti domu, oprava, rozšírenie stavby, dokončenie stavby, vybudovanie kúpeľne/kuchyne alebo inštalácia zariadenia, rozvodov, vybavenia) v nadväznosti na tzv. Pôžičkový revolvingový fond podpory bývania v rámci ktorého ETP Slovensko poskytuje rodinám s nízkym príjmom neziskové pôžičky zo zdrojov poskytnutých organizáciou Habitat for Humanity.

3.  Naštartovanie podnikania  – nákup zariadenia, vybavenia (vylúčená je úhrada nákladov na pracovnú silu), a to v spolupráci s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, využitím ich podpory, ktorá umožňuje nezamestnaným získať nenávratnú dotáciu na zriadenie živnosti a malého podnikania.

4.  Rozšírenie živnosti, malého podniku  – nákup zariadenia alebo vybavenia (vylúčená je úhrada nákladov na pracovnú silu).

5. Otvorená kategória – (získanie akéhokoľvek produktívneho majetku, o ktorom klient presvedčí programového manažéra, že je vhodný na dosiahnutie cieľa programu.

Žiadatelia o zaradenie do programu sa zúčastnia na finančnom školení, ktoré pripravilo ETP Slovensko a koná sa pravidelne v priestoroch komunitného centra, príslušného k obci, v ktorej klient býva. Cieľom školenia je naučiť budúcich klientov lepšie hospodáriť s osobnými finančnými prostriedkami. Počas realizácie programu, po zaradení žiadateľa medzi klientov programu, programový personál pomôže klientom, ak to bude potrebné, pri nákupe domu/bytu, materiálu na opravu, rozšírenie, dostavbu domu alebo bytu, pri nákupe zariadení a vybavenia na naštartovanie alebo rozšírenie živnosti, podnikania. Programový personál bude poskytovať klientom programu aj dlhodobú pravidelnú podporu počas obdobia sporenia ako aj v prípade vzniku núdzových situácií, ktoré budú mať za následok zmenu finančnej situácie klienta

Personálny poradca prijíma žiadosti a spoločne so žiadateľmi vypåňa dotazník žiadateľa na zaradenie do programu, verifikuje finančnú spôsobilosť žiadateľa (v spolupráci s miestnou samosprávou a inými miestnymi partnermi) a dáva odporúčania na zaradenie žiadateľa do programu. Personálny poradca pomáha klientom navrhnúť realistický finančný plán na dosiahnutie stanoveného cieľa, pomáha klientom pripraviť osobný rozpočet, monitoruje pravidelné mesačné sporenia klienta a po dosiahnutí cieľa kontroluje používanie nadobudnutého majetku. Konečné rozhodnutie o zaradení žiadateľa do programu urobí na základe odporúčania personálneho poradcu programový manažér, ktorý navštívi žiadateľa v jeho domácnosti a zhodnotí schopnosť žiadateľa dosiahnuť stanovený cieľ v určenom čase. Dôsledné preverenie finančnej situácie žiadateľov umožní vylúčiť takých žiadateľov, ktorí nemajú dostatočné zdroje na sporenie (t. j. takých žiadateľov, u ktorých je rozdiel medzi príjmami a výdavkami menší ako potrebná mesačná suma určená na sporenie na zakúpenie predmetu sporenia). S vybranými žiadateľmi uzavrie ETP Slovensko zmluvu, ktorá bude pokrývať celé obdobie sporenia, resp. následnej pôžičky až do doby, kým klient nenadobudne celkovú sumu potrebnú na zakúpenie predmetu sporenia

Klient programu si zriadi vlastnú vkladnú knižku na svoje meno v komerčnej banke, na ktorú bude pravidelne mesačne ukladať dohodnutú sumu tak, aby v dohodnutom čase nadobudol sumu potrebnú na zakúpenie predmetu sporenia. Súčasne ETP Slovensko bude viesť účet na meno klienta vo svojej evidencii. Príslušná suma bonusu bude klientovi pripísaná na jeho účet v evidencii ETP Slovensko každý mesiac. Klient predloží v určený deň v mesiaci vkladnú knižku na kontrolu personálnemu poradcovi v komunitnom centre, ktorý urobí kópiu záznamu o vloženej sume za daný mesiac a zaeviduje vloženú sumu do evidencie ETP Slovensko. Informácia o tom, že bol klientovi pripísaný bonus za príslušný mesiac na účte vedenom v evidencii ETP Slovensko, bude na špeciálne vytvorenej webovej stránke v rámci webovej stránky ETP Slovensko. Každému klientovi bude pridelené heslo, ktoré použije pri otváraní dokumentov na webovej stránke.  Celkový bonus bude pripísaný klientovi po splnení podmienok dohodnutých v zmluve na konci sporiaceho obdobia za predpokladu, že klient dodrží všetky podmienky zmluvy. úhrada sumy za nákup predmetu sporenia bude urobená spoločne, a to prevodom z vkladnej knižky klienta a prevodom bonusu (a príslušných úrokov) z účtu ETP Slovensko na účet organizácie, od ktorej si klient zakúpi predmet sporenia.

Program ponúka nasledovné pomery spolufinancovania, minimálne a maximálne dovolené sumy sporenia mesačne a časový limit (v mesiacoch) podľa predmetov sporenia. Maximálne mesačné sporenie predstavuje maximálna suma, ktorú si klient môže sporiť na daný cieľ/predmet sporenia, čo zároveň predstavuje aj maximálny mesačný bonus pre daný predmet sporenia. Časový limit určuje minimálny a maximálny počet mesiacov, počas ktorých klient pravidelne sporí dohodnutú sumu. Po uplynutí zmluvne dohodnutého času sporenia je klient, ak splnil všetky zmluvné podmienky, oprávnený čerpať maximálny bonus

Po analýze mesačných príjmov a výdavkov a posúdení vhodnosti zaradenia klienta do programu si klient spoločne s personálnym poradcom stanoví plán sporenia, dobu sporenia a mesačné splátky na základe skutočnej ceny predmetu sporenia. Klientov záväzok sporiť si za účelom obstarania predmetu sporenia a stanovenie podmienok sporenia, ale aj záväzok ETP Slovensko poskytovať klientovi súčinnosť pri sporení a pomoc pri neočakávaných situáciách, ako aj poskytnúť klientovi po splnení bonus, bude predmetom zmluvného vzťahu medzi klientom a ETP Slovensko, tzv. Zmluva o osobnej zodpovednosti. Zmluva bude obsahovať aj časový plán dosiahnutia finančnej čiastky potrebnej na zakúpenie predmetu sporenia, ako súčtu mesačných súm sporenia klienta a bonusu získaného pri splnení podmienok.

Zmeškané alebo chýbajúce vklady:

Klienta, ktorý neuhradí vklad v dohodnutej čiastke a v dohodnutom čase, alebo vloží na vkladnú knižku menej, ako bolo dohodnuté v zmluve, osloví personálny poradca, aby sa spoločne dohodli na termíne doplnenia chýbajúcej čiastky podľa zmluvne dohodnutých pravidiel. Klientovi, ktorý nebude schopný pravidelne sporiť dohodnutú čiastku, bude iba raz počas trvania jeden krát počas doby programu ponúknutá možnosť, aby si zmenil cieľ sporenia (ktorý mu umožní sporiť menšiu čiastku). Klient, ktorý pravidelne sporí menej ako je dohodnutá čiastka, nebude schopný dosiahnuť cieľ sporenia (nasporiť si na predmet sporenia) v zmluvne dohodnutom čase. Žiadosti o predĺženie maximálnej doby sporenia, ktoré budú hodnoverne odôvodnené, posúdi programový manažér. Maximálnu dobu sporenia je možné predĺžiť v odôvodnenom prípade o maximálne 1,5-násobok pôvodne dohodnutého obdobia, ale nie dlhšie ako na 24 mesiacov.

Personálny poradca prerokuje s klientom skutočnosť, že klient zmeškal alebo neuhradil splátku sporenia v stanovenom čase. Ak klient nevyrieši problém do 30 dní, opäť ho navštívi personálny poradca a poskytne mu maximálne 10-dňovú lehotu na úhradu chýbajúcej splátky sporenia. Ak chýbajúca splátka nie je zaplatená ani v druhej 10-dňovej lehote, klient stratí možnosť získať bonusu. Maximálny počet dní oneskorených platieb je 60 počas celej doby sporenia. Ak je oneskorená alebo zmeškaná platba dôsledkom zmien finančnej situácie klienta, personálny poradca mu pomôže problém riešiť (ak napríklad klient stratí prácu, alebo prestane byť príjemcom sociálnych a iných dávok) tým, že spolu s klientom navštívi relevantné inštitúcie, resp. pomôže klientovi nájsť prácu alebo získať dodatočné finančné zdroje. Klienti môžu písomne požiadať ETP Slovensko odovzdaním žiadosti personálnemu poradcovi o odklad splátky sporenia, maximálne trikrát počas celej doby sporenia. O odklade splátok sporenia rozhoduje programový manažér.

Klient bude vylúčený z programu, ak neuhradil viac ako tri splátky sporenia, alebo ak neuhradil alebo neskoro uhradil splátku sporenia bez podania žiadosti o odklad.

Núdzové výbery z vkladnej knižky klienta: Povolené sú maximálne dva núdzové výbery z vkladnej knižky klienta (a to v prípadoch, ako napríklad vážna choroba alebo úmrtie v blízkej rodine), a to len v prípade, ak klient písomne požiadal o túto možnosť personálneho poradcu a ak žiadosť bola schválená programovým manažérom. Personálny poradca pomôže klientovi pri hľadaní riešenia alebo pomoci klientovi v núdzovej situácii. Klient môže zo svojej vkladnej knižky vybrať maximálne 50 % z celkovej sumy na vkladnej knižke v danom čase a suma núdzového výberu musí byť uhradená na vkladnú knižku klienta do dvoch mesiacov (60 dní), v opačnom prípade klient stratí možnosť získať bonusu.

Výplata bonusu:

Bonus sa klientovi poskytne až po dosiahnutí cieľa sporenia, t. j. keď si klient nasporí sumu, ktorá mu umožní obstarať si predmet sporenia. Spôsob, ako budú nasporené finančné prostriedky a bonus použité na úhradu obstarania predmetu sporenia, bude dohodnutý v Zmluve o osobnej zodpovednosti. Bonus bude uhradený priamo poskytovateľovi služby alebo predajcovi predmetu sporenia.

Nákup predmetu sporenia:

Klient si vyberie predmet sporenia (napr. stavebný materiál) a následne personálny poradca alebo stavebný poradca uskutoční spolu s klientom nákup takým spôsobom, že obaja spoločne uhradia predajcovi cenu predmetu sporenia podľa dohodnutého pomeru stanoveného v Zmluve o osobnej zodpovednosti.  Klient uhradí časť ceny bezhotovostným prevodom z vkladnej knižky. ETP Slovensko uhradí rozdiel v cene, zodpovedajúci dohodnutej výške bonusu, ak klient splnil všetky zmluvné dojednania.

Kritériá výberu účastníkov do programu:

Cieľovou skupinou programu sú chudobní obyvatelia vybraných obcí a miest na východnom Slovensku, ktorí majú nejaký príjem, napríklad z formálnych, neformálnych zdrojov alebo z dávok pomoci v hmotnej núdzi, príspevku v nezamestnanosti a iných štátnych príspevkov.

Kritériá výberu účastníkov sú stanovené tak, aby sa identifikovali takí žiadatelia, ktorí dosiahnu cieľ sporenia s pomocou programu, ale ktorí by cieľ sporenia veľmi pravdepodobne nedosiahli bez pomoci programu a tiež aby sa identifikovali takí žiadatelia, ktorí sú schopní preukázať vysokú motiváciu.

Potenciálni žiadatelia musia spĺňať nasledovné kritériá:

Bývať v obci alebo v blízkosti obce, v ktorej má ETP Slovensko svoje aktivity

Preukázať vysokú motiváciu a osobnú vieryhodnosť a spoľahlivosť

Preukázať zdroj príjmu (formálneho alebo neformálneho)

Pripraviť realistický plán sporenia, založený na analýze príjmov a výdavkov domácnosti

Žiadatelia musia vyhovieť aj kritériu minimálnych a maximálnych príjmov domácnosti v závislosti od určeného cieľa  sporenia

Určenie oprávnenosti účastníka

Žiadatelia o zaradenie do programu musia vyplniť žiadosť, v ktorej uvedú príjmy a výdavky domácnosti.

Maximálne a minimálne príjmy pre domácnosti, ktoré chcú byť zaradené do programu.