Hľadáme pracovníka/pracovníčku do KC v Starej Ľubovni – Podsadku

Vyhlasujeme výberové konanie na plný pracovný úväzok na

  1. jedno pracovné miesto – pracovníka KC.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu: Komunitné centrum ETP Slovensko, Podsadek 31, 064 01 Stará Ľubovňa. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú konkrétnu pozíciu majú záujem. 

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 16. 11. 2023 (štvrtok, do konca pracovnej doby). Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 22. 11. 2023 (v stredu) o 10:00 hod. v priestoroch Komunitného centra ETP Slovensko, Podsadek 31, Stará Ľubovňa.

Viac informácií k výberovému konaniu nájdete v tomto dokumente.