Hľadáme odborného pracovníka/pracovníčku do KC vo Veľkej Ide

Vyhlasujeme výberové konanie na plný pracovný úväzok na

jedno pracovné miesto odborného pracovníka/pracovníčky Komunitného centra.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu: ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, Tajovského 1, 040 01 Košice. Záujemcovia označia obálku „NP KS MRK.“  

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 30. 8. 2021 (pondelok) do konca pracovnej doby. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 3. 9. 2021 (v piatok) o 10:00 hod. v priestoroch Komunitného centra ETP Slovensko, Veľká Ida 674.

Viac informácií k výberovému konaniu nájdete v tomto dokumente.