Hľadáme kolegyne/kolegov do KC v Starej Ľubovni – Podsadku

Vyhlasujeme výberové konanie na plný pracovný úväzok na

  1. jedno pracovné miesto odborného pracovníka Komunitného centra;
  2. jedno pracovné miesto asistenta odborného Komunitného centra ;

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu: Komunitné centrum ETP Slovensko, Podsadek 31, 064 01 Stará Ľubovňa. Záujemcovia označia obálku „NP KS MRK.“  Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem. Záujemcovia sa môžu uchádzať aj o viacero pozícií.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 18/01/2021 do konca pracovnej doby. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 22/01/2021 o 10:00 hod. v priestoroch Komunitného centra ETP Slovensko, Podsadek 31, Stará Ľubovňa.

Viac informácií k výberovému konaniu nájdete v tomto dokumente.