Hľadáme asistenta/asistentku do KC v Starej Ľubovni – Podsadku

Vyhlasujeme výberové konanie na plný pracovný úväzok na

  1. jedno pracovné miesto asistenta odborného pracovníka komunitného centra.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu: Komunitné centrum ETP Slovensko, Podsadek 31, 064 01 Stará Ľubovňa. Záujemcovia označia obálku „NP KS MRK.“  

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 8. 12. 2022 (štvrtok) do konca pracovnej doby. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 14. 12. 2022 (v stredu) o 10:00 hod. v priestoroch Komunitného centra ETP Slovensko, Podsadek 31, Stará Ľubovňa.

Viac informácií k výberovému konaniu nájdete v tomto dokumente.