Hľadanie životného cieľa

Od januára prebieha v našom KC kurz Križovatky pre mladých z marginalizovanej rómskej komunity. Lektormi kurzu sú Eva Škopová a Jaroslav Husár, ktorí sa mladým účastníkom kurzu venujú s plným nasadením. Eva študuje diaľkovo na Strednej odbornej škole v Bijacovciach, kde dosahuje dobré výsledky. Jaro momentálne pracuje na aktivačných prácach. Svoje postavenie si chce zlepšiť aktívnym hľadaním si stáleho zamestnania. No v našej oblasti, kde je vysoká miera nezamestnanosti je to veľmi ťažké.

Obidvaja lektori sa snažia všetkými dostupnými pomôckami kurz spestriť a zaujať piatich mladých účastníkov. U týchto mladých účastníkov, ktorí na začiatku kurzu nemali žiadne ciele a ideály do budúcna, brali život ľahkovážne, dochádza k ich prvotným znakom ich osobnostnej premeny. Buduje sa u nich pocit zodpovednosti. Na kurz chodia načas a pravidelne, čo ešte na začiatku kurzu nepoznali. Ich príchody boli rôzne a dochádzka nepravidelná. Uvedomujú si, že nemôžu stále len brať, ale že musia aj dávať. Začínajú sa zapájať aktívne, prinášajú dokonca vlastné kreatívne postrehy. Preberané témy ich zaujímajú a rozoberajú ich z viacerých uhlov pohľadu. Zaujímajú sa o tom, aké zmeny by mali urobiť vo svojom živote, a to najmä čo sa týka štúdia a hľadania zamestnania. Sú ale dosť skeptickí v otázke uplatnenia sa v živote kvôli komunite, z ktorej pochádzajú. Lektori sa im snažia pomáhať pri zadefinovaní zmyslu života a vysvetliť im, že vlastným pričinením môžu veľmi veľa dokázať, veď z rómskej komunity pochádza veľa úspešných ľudí.

Kurz je zhruba v polovici a ja verím že naším mladým lektorom sa do ukončenia kurzu podarí prebudiť pozitívnu zmenu u všetkých účastníkov a prejaví sa to na ich chuti a húževnatosti v štúdiu a práci.