Gypsy Spirit 2009

17. apríl 2009 – Vyjadrenie odbornej poroty k projektu Gypsy Spirit 2009

PhDr. Sylvia Porubänová – predsedníčka odbornej poroty Gypsy Spirit 2009

Inštitút pre výskum práce a rodiny, zástupkyňa riaditeľky a výskumná pracovníčka

„S radosťou a úctou konštatujeme, že prvý ročník projektu Gypsy Spirit naplnil zámery a očakávania vyhlasovateľov, organizátorov a zainteresovaných, pokiaľ ide o založenie tradície oceňovania práce pre rómsku komunitu i jej verejnú prezentáciu a propagáciu širokej verejnosti. Do súťaže v jednotlivých kategóriách (Mimovládne organizácie, Spoločnosť, Mimoškolské vzdelávacie aktivity, Jednotlivec, Čin roka) sa prihlásil veľký počet subjektov a jednotlivcov (111).Zdôrazňujeme rôznorodosť prihlásených a súťažiacich – išlo o kľúčové mimovládne organizácie, firmy s domácim i medzinárodným kreditom, rovnako ako aj o školy, spoločnosti, nadácie, občianske združenia a osobnosti, ktoré dlhoročne, nesmierne obetavo a bez nároku na publicitu vykonávajú obrovský kus práce priamo v teréne. Rovnako oceňujeme rozmanitosť regionálneho a lokálneho situovania hodnotených aktivít. Treba povedať, že rozhodovanie odbornej poroty bolo veľmi ťažké – všetci súťažiaci, ktorí postúpili do 2. kola, by bezpochyby boli hodní ocenenia, všetci nominovaní by pokojne mohli byť považovaní za víťazov. Práca, nadšenie, odhodlanie a vytrvalosť každého z nich sú nezastupiteľné a nenahraditeľné! V závere dovoľte pripomenúť, že spolupráca medzinárodnej poroty bola operatívna, tímová a zmysluplná. Samozrejme nemôžeme nespomenúť angažovanosť a entuziazmus organizátorov a vyhlasovateľov súťaže – Asociáciu pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu a Slovenské elektrárne, člena skupiny Enel, ktoré nás všetkých inšpirovali a podnietili pre podporu rómskeho ducha, smerom k vzájomnému rešpektovaniu a spolupatričnosti.“

Alexian Santino Spinelli hudobník a organizátor festivalov rómskej kultúry a umenia v Taliansku

„Rád by som vyjadril svoje hlboko pozitívne pocity v súvislosti s udeľovaním ocenenia Gypsy Spirit 2009. Ako člen rómskej komunity v Taliansku sa cítim previazaný s Rómami v celej Európe. Tento druh aktivít zviditeľňuje rómsku problematiku, poukazuje na to pozitívne a pridáva spoločnosti ľudskejší rozmer. Bolo pre mňa veľmi príjemné spolupracovať s celým tímom a dozvedieť sa tak o mnohých dobrých veciach, ktoré sa pre komunitu na Slovensku urobili, čítať o statočných mužoch a ženách, ktorí pracujú, pomáhajú a podporujú tých, ktorí to potrebujú najviac. Je mi skutočne ľúto, že situácia v mojom regióne Abruzzo mi nedovoľuje zúčastniť sa tohto podujatia osobne. Ako viete, zemetrasenie spôsobilo skutočnú katastrofu pre mnohých ľudí a moja pomoc je tam potrebná. Želám však všetko najlepšie a dúfam, že sa stretneme na budúci rok, pretože skutočne verím, že toto je iba začiatok našej budúcej širšej spolupráce.“

Rumyan Russinov

Rómsky vzdelávací fond (Roma Education Fund) so sídlom v Budapešti, výkonný riaditeľ

„Keď som začal pred 15 rokmi pracovať v oblasti rómskej problematiky, stretával som množstvo ľudí – Rómov, ako aj Nerómov zo Slovenska. Poznal som Slovensko ako krajinu, ktorá je mladá, borí sa s množstvom problémov, ale neustále sa vyvíja. Dnes ste na Slovensku dokázali preformovať spoločnosť, zmenili ste spôsob myslenia mnohých ľudí a vyniesli ste problematiku podpory Rómov na denné svetlo. Som veľmi šťastný, že som mohol byť súčasťou celého procesu súťaže Gypsy Spirit. A som poctený, že som bol oslovený ako porotca – čo bola skutočne ťažká úloha. Urobil som rozhodnutia o nominantoch v súlade s mojím presvedčením a znalosťami. Dúfam, že záverečné výsledky súťaže vyzdvihnú tých, ktorí sú skutočne najlepší. Celú iniciatívu Gypsy Spirit vidím ako skutočne veľký krok pre Rómov, ako aj pre celú spoločnosť. Želám organizátorom, ako aj účastníkom veľa šťastia a úspechov.“

16.apríl 2009 – Slávnostné udeľovanie ocenení Gypsy Spirit 2009

V budove Slovenského rozhlasu sa 16.apríla 2009 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení Gypsy Spirit 2009, všetkým tým, ktorí pomáhajú zlepšiť situáciu Rómov na Slovensku.

Víťazi Gypsy Spirit 2009

1. Ocenenie pre mimovládnu organizáciu za realizáciu konkrétneho projektu zameraného na podporu a rozvoj rómskej menšiny a jeho dosiahnuté výsledky

ETP Slovensko – Za komplexnú, vysoko odbornú a autentickú prácu a služby znevýhodneným a marginalizovaným skupinám obyvateľstva, za boj s chudobou a sociálnym vylúčením na Slovensku s osobitným zreteľom na Rómov v segregovaných osadách. Za uplatňovanie konceptu sociálnej mobilizácie, ktorý povzbudzuje k vzájomnej pomoci a podpore, konkrétne za vytváranie a spoluvytváranie dočasných pracovných príležitostí a trvalých pracovných miest.

2. Ocenenie pre spoločnosť – firmu, ktorá podporuje projekty zamerané na sociálnu pomoc a podporu rómskej komunity

U.S. Steel – Za vytvorenie i implementáciu projektu Rovnosť príležitostí – práca pre Rómov, ktorý rieši situáciu dlhodobo nezamestnaných ľudí s cieľom znížiť nezamestnanosť v regióne i zvýšiť životnú úroveň Rómov. Projekt sa mimoriadne osvedčil – okrem iného je U.S. Steel v tomto ohľade zamestnávateľom, ktorý môže slúžiť ako nasledovaniahodný vzor i motivácia pre iných zamestnávateľov.

3. Ocenenie pre mimoškolské vzdelávacie aktivity zamerané na rómske deti a mládež

Nadácia škola dokorán – Nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, zameraná na celoživotné vzdelávanie, ktorej činnosť sa realizuje predovšetkým v lokalitách s vyšším počtom rómskych komunít a orientuje sa na deti zo sociálne a jazykovo znevýhodneného prostredia. Konkrétne ide o rozvoj zručností, odstraňovanie nedostatkov vo vzdelávaní rómskych žiakov, presadzovanie zmien za zlepšenie kvality vzdelávania týchto detí, cielenú prácu s učiteľmi a zmenu školského prostredia a klímy.

4. Ocenenie jednotlivca, ktorý dlhodobou prácou prispel k zlepšeniu postavenia Rómov

PhDr. František Godla – Za celoživotnú pedagogickú prácu a verejnú angažovanosť v prospech rómskych i nerómskych žiakov, za podporu a aktivizáciu Rómov k vzdelávaniu sa, za prispenie k rozvoju rómskej tlače a médií, za aktivity v oblasti histórie Rómov v kontexte s dejinami európskych národov a za neúnavné snahy v prospech politického zjednotenia Rómov na Slovensku.

5. Čin roka za čin, ktorý prispel k záchrane života, alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca

Kvetoslava Turtáková, Jaroslav Korpáš – Čin nominovanej Rómky a Róma je možné označiť za priam románový či filmový príbeh „pomoci naopak“. Priamo v ich osade objavili nerómske 16-ročné dievča, ktoré bolo dlhodobo na úteku z domova, zanedbané, traumatizované, pravdepodobne zneužívané. Poskytli jej ubytovanie, stravu, prvú hygienickú i zdravotnú pomoc a uskutočnili mnoho ďalších i inštitucionálnych krokov pre jej záchranu a perspektívne riešenie jej budúcnosti.