Gádžo považuje Róma za človeka iba keď ho vidí v diaľke

hovorí jedno rómske príslovie. Ja zo svojich skúsenosti pridávam: keď potrebuje jeho hlas ako voliča a keď má možnosť na ňom zarobiť pekné peniaze tým, že ho ako agent poisťovacích a iných spoločností za smiešny úplatok nahovorí k podpísaniu zmluvy s DSS, s novou zdravotnou poisťovňou a pod.

Konkrétny príklad, ktorý práve riešim:

Začiatkom októbra začali za mnou a za komunitnými pracovníčkami FSR chodiť klienti s výzvami na úhradu poistného, pretože ako „dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba neodviedli poistné na starobné poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, poistné na invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity vôbec alebo odviedli v nesprávnej sume.“ Text, ktorému klient s nízkou vzdelanostnou úrovňou len ťažko porozumie. Ale naši klienti si už zvykli, že majú v obci pracovníkov, ktorí im to vysvetlia, usmernia ich, prípadne zložitejšie záležitosti aj vybavia. A tak sme spolu s pracovníčkou FSR vyzbierali tieto výzvy od klientov zo všetkých troch rómskych lokalít v obci. Zaujímavé bolo to, že najviac klientov bolo z osady Pätoraká. Mala som dojem, že tých zopár prípadov z iných osád bolo len preto, že ich trvalé bydlisko bolo v osade Pätoraká. Akoby niekto získal databázu určitého územia a zmluvy urobil umelo. Nasvedčovala tomu aj skutočnosť, že niektorí agenti boli natoľko „SLUšNí“ a dali si tú námahu, že klienta, ktorého zmluvu nahlásili, hneď po dvoch – troch týždňoch zo Sociálnej poisťovne aj odhlásili, takže klientovi vznikol dlh iba za tieto týždne. V týchto prípadoch bola suma nižšia, napr. klient, ktorý vôbec neabsolvoval povinnú školskú dochádzku, vôbec nevie čítať ani písať bol prihlásený v Sociálnej poisťovni od 10.5.2006 do 15.5.2006 a nedoplatok uňho činí 386,- Sk. Zaujímavá skutočnosť, keď k odhláseniu je potrebné dostaviť sa na Sociálnu poisťovňu, prípadne poveriť osobu, aby Vám registračný list vyplnila, uviesť všetky osobné údaje a registračný list podpísať. No, sú aj také prípady, kedy sa agenti „pozabudli“ a klientke s ôsmimi deťmi žijúcej v rodine v hmotnej núdzi vznikol dlh v sume viac ako 30 000,- Sk. Celkový počet zozbieraných upomienok bol 38, no iba v 4 prípadoch nebola urobená odhláška vôbec. V ostatných prípadoch boli odhlášky urobené v rôznych časových intervaloch. Niektoré už v spomínaných týždňových, niektoré v mesačných a niektoré aj po viac ako roku. Tomuto intervalu zodpovedajú samozrejme aj dĺžne sumy. Celková výška sumy u všetkých klientov je viac ako 172 000,- Sk. Prípady sme telefonicky konzultovali so zodpovednou pracovníčkou Sociálnej poisťovne a pri osobnom kontakte som sa s ňou dohodla na riešení neodhlásených klientov. Keďže v niektorých prípadoch išlo o vysoké sumy, ktoré by naši klienti nemohli splatiť, navštívila som Regionálnu kanceláriu splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity v Spišskej Novej Vsi a požiadala som o pomoc pri riešení problému pána JUDr. Petra Mikuša. On ho riešil spolu so zástupcami MPSVR a Národnej banky Slovenska, pretože to sú inštitúcie, pod právomoc ktorých patria DSS. Podarilo sa im nájsť riešenie pre našich klientov z Rudnian, no vzápätí sa objavili ďalšie obce, na ktoré ma upozornili pracovníčky Sociálnej poisťovne a o ktorých som informovala p. Mikuša. Jedná sa o obce Spiša, kde žijú Rómovia na tej najnižšej úrovni a počet týchto prípadov nie je už iba v desiatkach, ale oveľa vyšší. My sme boli iba vrcholom ľadovca.

Keď som sa snažila u klientov zistiť, ako došlo k tejto skutočnosti, sami mi to nevedeli vysvetliť. V období posledných dvoch rokov sa akoby roztrhlo vrece s agentmi rôznych spoločností, ktorí získavali klientov pre tieto inštitúcie. Boli natoľko prefíkaní, že do lokalít chodili viac cez voľné dni a cez víkendy, kedy vedeli, že sa nestretnú s nami, pracovníkmi, ktorí v rómskej komunite pracujeme a že rozhodnutie Rómov tak nikto neovplyvní. Získavali si ich za rôznu úplatu – pampersky, klobásy, 50,- Sk a podobne. Aké povinnosti z podpisu danej zmluvy pre klienta vyplývajú, to im už vysvetliť „akosi pozabudli“. A tak Rómovia podpisovali všetko, čo im podstrčili a za čo dostali províziu. No, každý z klientov si je istý, že žiadnu odhlášku – registračný list Sociálnej poisťovne nevyplňoval ani nikomu nepodpisoval.

Ďalšie problémy sa objavia onedlho, pretože mnohí z nich týmto spôsobom podpísali zmluvy s viacerými DSS, pretože napríklad DSS, ktorá má za sebou nejakú bankovú inštitúciu, sľubovala na základe uzatvorenia zmluvy možnosť získať v danej bankovej inštitúcii pôžičku, ktorá by mohla byť z časti zabezpečená účtom dôchodkového sporenia. Časom sa začne kontrolovať aj skutočnosť, že klient môže byť poistený iba v jednej DSS, inak mu hrozí pokuta a u nás bude tých pokút neúrekom. Usudzujem tak z faktu, že už teraz začínajú za mnou chodiť klienti dôchodkovo poistení vo viacerých DSS.

Ďalšou oblasťou sú zdravotné poisťovne. Od nového roku prichádzajú „na trh“ dva nové subjekty a naši klienti už teraz nevedia, do ktorej zdravotnej poisťovne vlastne patria, ktorú „kartičku“ majú dať lekárovi. V tomto mesiaci (november) už našich klientov navštívili agenti Európskej zdravotnej poisťovne a podpísali s nimi zmluvy o zdravotnom poistení od 1.1.2008. A za akú províziu? Klienti mi prezradili, že najprv to bolo za 50,- Sk, ale keď sa ozvali, že je to málo, „stúpla“ provízia na 50,- Sk za dieťa a 100,- Sk za dospelú osobu. Za necelé dva dni u nás vraj získali okolo 200 klientov. A koľko dostane agent za podpísanú zmluvu od poisťovne? Ak nabudúce za vami niektorý príde, opýtajte sa ho. (Podľa mojich zistení je to 5 000,- Sk a viac). Čo poviete? Má minister zdravotníctva pravdu, keď chce dosiahnuť, aby poistenci, za ktorých platí poistné štát, boli poistení v štátnej teda Všeobecnej zdravotnej poisťovni? Alebo je to obmedzovanie ľudských slobôd? A ak je to obmedzovanie, tak koho tým viac obmedzíme? Poistencov, ktorí sú poväčšine zo sociálne slabých skupín obyvateľstva a to, v akej sú zdravotnej poisťovni poistení ani veľmi nevnímajú alebo agentov poisťovní, ktorí sa tvária, že bojujú za ich ľudské slobody a pritom sú to iba ľudské hyeny, ktoré idú za vidinou zisku?

Dana Pustulková, personálna poradkyňa

KP Rudňany