Združenie Fond TVOJ SPIŠ

Združenie Fond TVOJ SPIš (v skratke FTS) bolo založené 11. novembra 2002 v Spišskom Hrhove. účelom a cieľom Združenia FTS je združiť finančné prostriedky v združení právnických osôb Fond TVOJ SPIš a tieto spoločne použiť na podporu vytvárania živností a podnikateľských aktivít miestnych obyvateľov, zvýšenia počtu pracovných miest, rovnako na podporu projektov a zámerov zlepšujúcich životné prostredie, sociálnu situáciu, vzdelanostnú a kultúrnu úroveň sociálne znevýhodnených obyvateľov miest a obcí Spiša. K sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva patria rodiny alebo jednotlivci, ktorých príjmy sa pohybujú na hranici životného minima a ktorých sociálne postavenie a životné podmienky (spôsob bývania, vzdelanostná úroveň, schopnosť hospodáriť a postarať sa o rodinu) nedosahujú bežný štandard.

Do skupiny sociálne znevýhodnených obyvateľov patria aj ďalší obyvatelia, ktorých jediným zdrojom príjmu sú sociálne dávky alebo podpora v nezamestnanosti – teda všetci tí, ktorí sa dostali do situácie, kedy sami svojimi schopnosťami a možnosťami nedokážu zásadne zmeniť svoje sociálne a ekonomické postavenie.

ZAKLADAJúCI ČLENOVIA Fondu TVOJ SPIš

Zakladajúcimi členmi FTS sú obec Iliašovce, mesto Levoča, obec Mníšek nad Hnilcom, obec Nálepkovo, obec Rudňany, obec Spišský Hrhov, mesto Spišská Nová Ves, mesto Spišské Podhradie, obec Spišský štvrtok, obec švedlár, občianske združenie ETP Slovensko, BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. a UNDP – Rozvojový program OSN. Na zasadnutí zhromaždenia členov Fondu TVOJ SPIš dňa 17. 9. 2003 boli do Združenia Fond TVOJ SPIš prijaté obce Prakovce, Spišské Tomášovce a Žehra. Dňa 15. 4. 2004 bola prijatá obec Ostrovany. Počet obcí a miest zapojených do FTS sa zvýšil na 14. FTS odo dňa svojho vzniku je organizáciou, ktorej cieľom je inštitucionálne podporovať ekonomický a sociálny rozvoj znevýhodneného regiónu Spiša a postupne na seba preberal aktivity Programu TVOJ SPIš.

ZáMERY Fondu TVOJ SPIš

Zlepšovať kvalitu života sociálne znevýhodnených obyvateľov a neustále znižovať prehlbujúce sa sociálne rozdiely medzi obyvateľmi na Spiši prostredníctvom sociálnej mobilizácie spolupracovať s miestnou a regionálnou samosprávou, získavať podporu miestnych lídrov, štátnych inštitúcií a, čo je azda najťažšie, dôveru cieľových skupín obyvateľov zapojiť sociálne znevýhodnených obyvateľov do aktivít a činností FTS (Rómov a nerómov) podporiť realizáciu malých projektov, ktoré navrhujú obyvatelia miestnych komunít a vytvoriť nové pracovné miesta prostredníctvom existujúcich projektov riadiť komunitnú sociálnu prácu s rôznymi skupinami obyvateľov prostredníctvom komunitných aktivistov pracujúcich v jednotlivých komunitných sociálnych kluboch (KSK) poskytovať odbornú a technickú pomoc pri vytváraní komunitných organizácií, spolkov, združení, pri formovaní rôznych typov neformálnych skupín a združení obyvateľov podporiť a rozvíjať komunitné organizácie znevýhodnených skupín obyvateľov.

účelom sociálnej mobilizácieje posilniť svojpomoc, vzájomnosť a solidaritu obyvateľov. Znamená to i prekonávanie nedôvery vo vlastné sily, prekonávanie nihilizmu, apatie a letargie, identifikácia vlastných zdrojov, ich posilnenie, objavovanie vnútorných síl – od manuálnych zručností až po umelecké vlohy, organizačné, riadiace a podnikateľské schopnosti jednotlivcov.

„Prirodzenou požiadavkou na každý dobrý projekt je jeho udržateľnosť. Čo tým myslíme? Ak projekt nemá byť samoúčelný, tak ani jeho výsledky by nemali odumrieť hneď po jeho skončení. Dobré nápady by mali žiť čím dlhšie. Myšlienky, ktoré stoja za to je potrebné podporovať a šíriť ďalej. Prospešné skutky treba opakovať, naďalej vylepšovať. Dobrý projekt musí pokračovať a svoje ciele musí presadzovať a vyvíjať ďalej a čím dlhšie. Program TVOJ SPIš sa rozšíril so svojimi aktivitami aj do ďalších troch okresov Spiša – Starej Ľubovne, Kežmarku a Popradu. Na úrovni šiestich okresov je ho možné vidieť čiastkovo – prostredníctvom činností Komunitných sociálnych klubov a celkovo cez ich výsledky a spoločnú silu a prepojenosť. Túto úlohu na seba prebrala presne s týmto úmyslom ustanovená inštitúcia – Fond TVOJ SPIš.“ (Slávka Mačáková, ETP Slovensko)

DONORI Fondu TVOJ SPIš: UNDP (THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME)

je najvýznamnejšou agentúrou Organizácie Spojených národov, ktorá poskytuje odbornú a technickú pomoc krajinám z celého sveta v súlade s Miléniovými rozvojovými cieľmi. Jej hlavným cieľom je napomáhať rozvojovým krajinám a krajinám, ktoré budujú demokratický trhový mechanizmus, vytvoriť svoje vlastné kapacity pre dosiahnutie udržateľného rozvoja ľudských zdrojov, k čomu patrí: trvalé zlepšenie života ľudí, ich práce, vzdelania, zdravia, okolia a spôsobov, akými využívajú prírodné zdroje. Prioritnými oblasťami pre programy UNDP sú tie, ktoré sa venujú odstraňovanou chudoby, udržateľnému životu, riešeniu krízových situácií, životnému prostrediu a pomoci vládam v týchto krajinách.

V roku 1997 UNDP otvorila Regionálne centrum pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov so sídlom v hlavnom meste Slovenska – v Bratislave. V tom istom období sa začal realizovať prvý rámcový regionálny program pomoci UNDP pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov – séria vzájomne súvisiacich programov, ktoré patria k programovým prioritám UNDP vo všetkých 30 krajinách regiónu. Manažment týchto programov bol zverený Regionálnemu centru v Bratislave spolu so zodpovednosťou za niektoré tréningové a podporné funkcie pre celý región. Hlavnými funkciami Regionálneho centra UNDP sú koordinácia a podpora:

– Regionálnych programov

– Programov jednotlivých krajín v krajinách, kde UNDP nemá kanceláriu, vrátane Slovenskej republiky

– Zabezpečovaniu podporných administratívnych a logistických služieb vo všetkých krajinách regiónu.

MATRA

Program MATRA je programom Holandského ministerstva zahraničných vecí podporujúceho zmenu bývalého centralizovaného komunistického štátu na demokratický štát rešpektujúc právny poriadok centrálnej a východnej Európy.

Program podporuje najmä aktivity zamerané na zmenu fungovania štátnych inštitúcií, na rozvoj občianskej spoločnosti a na podporu udržateľného rozvoja. Zo zdrojov Programu MATRA sú spolufinancované granty a mikropôžičky FTS, ako aj zriadenie a vybavenie Komunitných sociálnych klubov.

Fond TVOJ SPIš a jeho činnosť:

GRANTOVý PROGRAM

Fond TVOJ SPIš počas svojej dva a pol ročnej existencie realizoval 7 grantových kôl pre predkladateľov projektov z miest a obcí FTS. Týchto sedem grantových kôl bolo zameraných na podporu rozvoja komunitných organizácií a rôznych iniciatív skupín obyvateľov z obcí a miest FTS, ktorých činnosti viedli k rozvoju podnikania a k zlepšeniu kvality života.

Na čo slúžia grantové kolá FTS?

Nezamestnaní ľudia a nielen zo stredného Spiša sú často opustení a žijú veľmi izolovane. Po čase sa stávajú ľahostajnými, majú chmúrne myšlienky a strácajú chuť do života. Tento stav nie je dobrý pre nich, pre ich rodiny a ani pre obec, či mesto v ktorom žijú. Títo ľudia však majú rôzne zručnosti a dokážu sa všeličo naučiť. Navzájom sa vedia ovplyvniť, povzbudiť sa a pomôcť si. A práve pre týchto ľudí slúžia grantové kolá, do ktorých môžu rôzne neformálne skupiny, miestne spolky a kluby či občianske združenia predložiť svoje projekty a realizovať svoje nápady.

Základnými kritériami, podľa ktorých sú všetky projekty jednotlivých grantových kôl posudzované:

1. realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady pre vznik a rozvoj samostatnej zárobkovej činnosti žiadateľov o grant,

2. projekt sa realizuje v súlade so zámermi rozvoja miest/obcí (Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja), do realizácie projektu sa aktívne zapája čo najviac členov komunity – predovšetkým znevýhodnené skupiny obyvateľov – menšiny, ženy, nezamestnaní formou dobrovoľníckej práce,

3. projekt spolufinancuje obec resp. mesto alebo predkladateľ, a to minimálne 50% z celkovej sumy rozpočtu projektu. Spoločné financovanie je buď formou priameho finančného príspevku alebo materiálnej podpory.

Projekty podporené Fondom TVOJ SPIš sú financované z členských príspevkov jednotlivých miest a obcí a z finančných prostriedkov Rozvojového programu OSN (UNDP) a MATRA.

O pridelení finančných prostriedkov rozhoduje výberová komisia zložená z členov UNDP, úradu vlády SR, Fondu TVOJ SPIš, ETP Slovensko, zástupcu Združenia miest a obcí Spiša a nezávislého predstaviteľa neziskového sektora z regiónu.

Od začiatku svojej činnosti FTS podporil v obci Iliašovce 13 projektov, v Levoči 14 projektov, v Mníšku nad Hnilcom 12 projektov, v Nálepkove 21 projektov, v Ostrovanoch 1 projekt, v Prakovciach 8 projektov, v Rudňanoch 15 projektov, v Spišskej Novej Vsi 6 projektov, v Spišskom Podhradí 21 projektov, v Spišských Tomášovciach 3 projekty, v Spišskom Hrhove 12 projektov, v Spišskom štvrtku 14 projektov, vo švedlári 14, v Žehre 1 a v obciach Programu TVOJ SPIš 2 projekty. Spolu FTS podporil 157 projektov v hodnote 6 046 464,- Sk.

– MIKROPôŽIČKOVý PROGRAM

Fond TVOJ SPIš spravuje aj mikropôžičkový fond na podporu drobných svojpomocných podnikateľských iniciatív obyvateľov regiónu Spiša. Mikropôžičkový fond je určený pre tých, ktorí sa rozhodli sami podnikať, majú dobrý nápad, silné odhodlanie. Maximálna výška mikropôžičky je 50.000,- Sk s ročnou úrokovou sadzbou 10% a s návratnosťou 12 mesiacov.

V priebehu roku 2003  boli desiatim začínajúcim mikropodnikateľom poskytnuté mikropôžičky v celkovej výške 255.100,-Sk (bez úrokov) a v priebehu roku 2004 boli trom začínajúcim mikropodnikateľom poskytnuté mikropôžičky v celkovej výške 115.000,- Sk (bez úrokov).

V Levoči boli podporené tieto podnikateľské zámery – rekonštrukcia chlieva pre chov ošípaných, nákup registračnej pokladne a nákup ojazdeného motorového vozidla pre podnikateľské účely. V Mníšku nad Hnilcom bol podporený nákup materiálu na šitie v rámci rozšírenia programu „šitia konfekcie pre moletky“, zakúpenie zariadenia do predajných priestorov (kabínky, regály, vešiaky) v rámci otvorenia predajne s konfekciou pre moletky. V Nálepkove a v Spišskom štvrtku bol podporený nákup krmiva pre hospodárske zvieratá a rekonštrukcia chlieva pre rozšírenie chovu ošípaných. V Rudňanoch v lokalite 5RPII to bola rekonštrukcia obchodu so zmiešaným tovarom, v Spišskej Novej Vsi nákup traktora pre samostatne hospodáriaceho roľníka, v Spišskom Podhradí nákup súčastí hudobnej aparatúry a ďalším žiadateľkám materiál na výrobu ručne maľovaných šatiek a v Spišskom Hrhove nákup materiálu a zariadení na rozvoj kováčskej výroby slúžiacej pre obyvateľov obce a pre rozvoj stavebných činností v obci.

KOMUNITNé SOCIáLNE KLUBY

Na základe rozhodnutia Rady Programu TVOJ SPIš sa na Fond TVOJ SPIš postupne presunuli aj aktivity, zamerané na podporu zriaďovania a činnosti Komunitných sociálnych klubov (v skratke KSK).

Do konca roka 2003 prispel FTS celkovou čiastkou 51.000,- USD na rekonštrukciu priestorov a vybavenie KSK v dvanástich mestách a obciach stredného Spiša a v roku 2004 prispel FTS celkovou čiastkou 31.000,- USD.

Mestá a obce prispeli finančným aj nefinančným vkladom – poskytnutím priestorov, realizáciou rekonštrukčných prác, znášaním prevádzkových nákladov klubov a v niektorých prípadoch vyčlenením pracovníka pre komunitnú sociálnu prácu v klube.

„šanca pomôcť cieľovej skupine – sociálne znevýhodneným obyvateľom mesta Levoča pri ich mobilizácii riešení vlastných problémov aj ich vlastným pričinením – to je cesta ďalšej spoločnej komunikácie a riešenia problémov. Veď každý odklad tohto riešenia, iba prehlbuje problém samotný. A čo na to rómska komunita? Prevažná časť rómskej komunity považuje aktivity FTS za reálnu pomoc. Mladá generácia to vidí ako šancu pre seba a svoje deti. Veď vidieť svoje dieťa pracovať na počítači, ktorí oni samotní nemôžu vlastniť, či pri inej manuálnej zručnosti, ich napĺňa hrdosťou a pocitom šťastia. Nezanedbateľný je pre rodičov aj pocit bezpečia – deti sa netúlajú po uliciach mesta, ale trávia svoj voľný čas v komunitnom klube.“ (Eduard Čonka, komunitný aktivista – Levoča)

VZDELáVACIE AKTIVITY

Fond TVOJ SPIš organizuje vzdelávacie a školiace aktivity zamerané na prípravu a návrh nových projektov, tvorbu rozpočtu, nepretržité informovanie o nových možnostiach aktivít a trendov so zameraním na regionálny rozvoj a komunitnú sociálnu prácu, strategické plánovanie

rozvoja obcí, miest a mikroregiónov, sociálnu inklúziu, vytváranie inovatívnych pracovných miest pre sociálne znevýhodnených obyvateľov a sociálnu ekonomiku.

PRíPRAVA NOVýCH PROJEKTOV

V roku  2003 Fond TVOJ SPIš reagoval na verejné výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Ministerstva hospodárstva na podávanie projektových návrhov v rámci Grantových schém Programu Phare 2002 a pripravil dva projektové návrhy.

Jeden projektový návrh pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja s názvom projekt Fond TVOJ SPIš. Cieľom tohto projektu bolo vybudovať zo združenia právnických osôb – z Fondu TVOJ SPIš – silnú vzdelávaciu a rozvojovú inštitúciu, poskytujúcu služby v oblasti miestneho a regionálneho rozvoja, ktorá podporí regionálnu schopnosť absorbovať finančné prostriedky z predvstupových a štrukturálnych fondov Eú. V oblasti ľudských zdrojov projekt mal prispieť k zvýšeniu odborných, organizačných a manažérskych zručností externých spolupracovníkov FTS, predstaviteľov samospráv združených vo FTS a tak tiež zástupcov komunitných organizácií z regiónu.

Druhý projektový návrh bol predložený Ministerstvu hospodárstva v rámci Grantovej schémy rozvoja cestovného ruchu s názvom TVOJ SPIš EURóPA. Cieľom projektu bolo prispieť k zvýšeniu návštevnosti regiónu a k predĺženiu pobytu návštevníkov v regióne skvalitnením služieb. Projektový návrh sa zameriaval na oblasť sprístupnenia informácií o ubytovacích a stravovacích zariadeniach v regióne. Projektom sa mali rozvíjať aktivity v cestovnom ruchu znevýhodneného regiónu ako výsledok aktivizácie občanov, mimovládnych neziskových organizácii a tiež miestnych samospráv, na základe už existujúcej spolupráce.

Fond TVOJ SPIš v rámci prvej výzvy Fondu sociálneho rozvoja na predkladanie projektov v roku 2004 predložil dva projekty.

Prvý projekt s názvom „Fond TVOJ SPIš – partner na podporu mikroprojektov v komunitách“. Zámerom tohto projektu bolo preniesť poznatky a skúsenosti obcí a miest levočského okresu – členov Fondu TVOJ SPIš z prípravy a spracovania Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHaSR) v prospech štyroch vybraných obcí s početnou rómskou komunitou v okrese Poprad, ktoré ešte nemajú tento programový dokument spracovaný, ale rozhodli sa ho vypracovať. Projektový návrh podporoval vytvorenie dvojíc obcí, výmenné stretnutia pracovných tímov, priebežné konzultácie členov partnerských skupín a vytvorenie permanentného kontaktu počas celého obdobia prípravy PHaSR. Do projektu mali záujem sa zapojiť obce Lučivná, štrba, Hranovnica a mesto Svit.

Druhý projekt s názvom „Vybudovanie poradenského a vzdelávacieho strediska v centre regiónu pre rozvoj komunitných sociálnych služieb a komunitných centier pre marginalizované skupiny obyvateľov v okresoch Levoča a Poprad“. Zámerom projektu bolo vytvoriť vhodné podmienky pre tréningové, školiace a vzdelávacie aktivity mimovládnych organizácií pracujúcich s marginalizovanými skupinami obyvateľov, postihnutých sociálnou exklúziou, upraviť a technicky primerane vybaviť stredisko v sídle Fondu TVOJ SPIš v Levoči, ktoré by poskytovalo priestory a služby pracovníkom i klientom komunitných centier z okresov Levoča a Poprad, vrátane počítačovej učebne a knižnice. Ďalším cieľom tohto projektu mala byť úprava sociálnych zariadení a zriadenie príručnej minikuchynky pre poskytnutie občerstvenia počas školení. Všetky práce, úpravy a rekonštrukcie mali byť realizované svojpomocne prostredníctvom pracovníkov z cieľových skupín zo všetkých obcí – členov Fondu TVOJ SPIš z okresu Levoča.

Bohužiaľ, ani jeden z predložených projektov nebol schválený na realizáciu.

šKOLIACE AKTIVITY

FTS organizuje pre organizácie a jednotlivcov zo znevýhodneného regiónu stredného Spiša rôzne vzdelávacie a školiace aktivity, podporuje prípravu projektov a zámerov zlepšujúcich životné podmienky a sociálnu situáciu obyvateľov regiónu.

Prvé stretnutie „grantistov“ – ľudí, ktorí získali granty FTS – sa uskutočnilo v Nálepkove v dňoch 28. 2. – 1. 3. 2003. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia ukončených projektov z prvých dvoch grantových kôl Fondu TVOJ SPIš a starostovia/primátori všetkých obcí a miest programu, celkovo 45 predstaviteľov, 9 pracovníkov ETP Slovensko a 2 hostia z UNDP (Rozvojový program OSN). Prezentácia projektov podporených grantami z FTS, diskusie o komunitnom živote, prezentácia vlastných výrobkov remeselných dielní boli náplňou stretnutia v Nálepkove. V apríli 2004 sa uskutočnilo školenie grantistov FTS zamerané na tvorbu a spracovanie priebežných i záverečných správ, ktorú sú súčasťou vyúčtovania jednotlivých projektov a v decembri 2004 sa uskutočnilo školenie zamerané na zvládnutie základnej problematiky MS Word a MS Excel.

V septembri 2004 sa uskutočnil v Levoči v kancelárii Fondu TVOJ SPIš workshop členov FTS s názvom „Tvorba pracovných miest pre nezamestnaných“, ktorý odborne viedol pán Graham Jeffs, konzultant Eú z Veľkej Británie.

„Tak sme začali spolupracovať s obcou na vytvorení malých projektov, ktoré by boli pre nás. komunitní aktivisti nám pomáhali a tak sme vytvorili z nápadu projekt Most cez potok. Nikto v obci neveril, že most bude, lebo na tento most sme čakali 25 rokov. Projekt sme dali horko – ťažko dokopy, spracovali ho, priložili náčrt a požiadali FTS o finančnú pomoc.“ (Erika Kroščenová, OZ Sila pomoci, Spišskýštvrtok)

ĽUDIA Fondu TVOJ SPIš

Predsedkyňa Zhromaždenia členov Združenia FTS

Slavomíra Mačáková

Zhromaždenie členov Združenia Fondu TVOJ SPIš

je valným zhromaždením, ktoré tvoria všetci členovia

Združenia FTS

Výbor Združenia Fondu TVOJ SPIš

primátor mesta Spišského Podhradie – František Slebodník

starosta obce Nálepkovo – Dušan Daniel

starosta obce Iliašovce – Ján Sarňák

Revízna komisia

starosta obce Spišský štvrtok – štefan Bajtoš

primátorka mesta Spišská Nová Ves –  Anna Fedorová

starostka obce Spišské Tomášovce – Zuzana Nebusová

Kancelária Združenia Fondu TVOJ SPIš

špitálska 19, 054 01 Levoča

vedúci kancelárie – Miroslav Pollák

Výkonný sekretariát

administratívny pracovník Združenia FTS –  Miroslav Pollák