ERASMUS

„Posilnenie zručností v oblasti myslenia a učenia“ je kolektívny projekt siedmich zúčastnených organizácií, ktoré majú spoločné poslanie – znížiť rozdiely v študijných výsledkoch znevýhodnených žiakov, školákov, ktorí nedosahujú rovnaké výsledky ako ich rovesníci, alebo žiakov s poruchami učenia, a to prostredníctvom zavedenia efektívnejších vyučovacích metód. Organizácie participujúce na projekte pracujú s rôznymi klientmi – od detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít (ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj), cez deti so špeciálnymi potrebami (Feuersteinovo centrum v Holandsku, Inkluzívna škola Cluj, Rumunsko) až po deti, ktoré nedosahujú priemerné výsledky v bežných školách (Charlie-Karlín, Česká republika), ako aj organizácie, ktoré sa venujú talentovaným deťom (Národné centrum pre vzdelávanie a psychológiu špeciálnych potrieb, Litva) a deťom v bežných školách (Česká republika, Litva).

Tento spoločný projekt vznikol z poznania, že mnoho detí, ktoré majú funkčné a / alebo vzdelávacie ťažkosti, deti, ktoré pochádzajú z kultúrne odlišného alebo zlého sociálno-ekonomického prostredia, veľmi často zažívajú prekážky, ktoré im bránia učiť sa. Prekážky majú svoj vznik v postojoch alebo v (nedostatočných) kompetenciách učiteľov, rovesníkov, rodičov, (neúčinnej) pomoci atď.

Praktický problém sa objavuje zakaždým, keď učiteľ vstúpi do kognitívne heterogénnej triedy s cieľom naučiť žiakov vedomosti a akademické zručnosti a tiež kompetencie potrebné k úspešnému formálnemu vzdelávaniu – vrátane transverzálneho kognitívneho rozvoja. Tie sú sekundárne pre rozvoj kognitívnych zručností alebo výkonných funkcií, napr.: schopnosť udržať trvalú pozornosť, upustenie od impulzívneho správania, rozšírenie pracovnej pamäte, porovnávanie a používanie bohatej slovnej zásoby.

Projekt vytvorí učebné materiály a školiace kurzy pre učiteľov, aby mohli používať také prístupy vo svojej práci, ktoré sú zamerané na rozvoj transverzálnych kognitívnych zručností, a tým pomáhať žiakom osvojiť si lepšie stratégie myslenia.

Projekt prepojí  program FIE, ktorý je obsahovo prierezový s rozmanitým obsahom vyučovacích hodín,  a tiež psychologické hodnotenie so školským hodnotením  obohateným o dynamické princípy. Projekt je zameraný na formovanie prostredia, v ktorom sa žiak vzdeláva. Podporuje aktivity, ktoré pomáhajú v koučovaní škôl smerom k výučbe a ústretovosti voči všetkým deťom, vrátane tých, ktoré majú ťažkosti.

V rámci projektu sa zorganizuje séria odborných stretnutí, školení a workshopov, s cieľom vymieňať si výsledky výskumu, podeliť  sa o nové prístupy, zhromaždiť a rozširovať medzinárodné skúsenosti. Vypracuje sa a odskúša  vzdelávací kurz, uverejnia sa články, správy, publikácia a DVD – s cieľom šíriť poznatky o týchto inovatívnych prístupoch.

Cieľom projektu je ukázať, že žiaci s ťažkosťami môžu byť integrovaní do bežných škôl a spoločnosti, ak sa národné učebné osnovy bežného vzdelávania doplnia o inovatívny prístup sprostredkovaného učenia, keďže ten  sa vhodným spôsobom usiluje o nápravu nedostatkov znevýhodnených žiakov.