Druhošancové vzdelávanie: Hlavný cieľ a čiastkové ciele. Aktivity ETP v projekte

Hlavným cieľom projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové  vzdelávanie je nastaviť model, ktorý by nezamestnaným a nízko vzdelaným Rómom a Rómkam od 16 do 35 rokov a príslušníkom iných znevýhodnených skupínumožnil získať, prípadne dokončiť si nižšie stredné a/alebo úplné stredné vzdelanie a zvýšiť tak šance na ich aktívne zapojenie sa na pracovnom trhu.

Projekt sa uskutočňuje za aktívnej účasti relevantných aktérov verejnej správy (VÚC, samospráv, základných a stredných škôl, Úradov PSVaR, terénnych sociálnych pracovníkov a pod.).

Hlavnou cieľovou skupinou sú znevýhodnení spoluobčania.

Čiastkové ciele:

  • V partnerstve so samosprávami, školami a ďalšími relevantnými miestnymi a regionálnymi aktérmi vytvoriť modely druhošancového vzdelávania (DŠV), dostupného pre obyvateľov sociálne vylúčených lokalít alebo ohrozených sociálnym vylúčením, prevažne Rómov a Rómok (nezamestnaní dospelí a mládež), ktorí opustili vzdelávací systém bez ukončenia povinnej školskej dochádzky či štúdia na strednej škole.
  • Vytvoriť také modely, ktoré môžu slúžiť aj iným lokalitám, pričom by sa pri ich realizovaní brali do úvahy špecifiká danej lokality a  komunity.
  • Otestovať modely na konkrétnych klientoch a klientkach, ich modifikovanie, vyhodnotenie implementácie a dopadu. Vytvorené modely umožnia navrhnúť odporúčania pre samosprávy, stredné školy a ďalších miestnych a regionálnych aktérov.
  • Navrhnúť legislatívne zmeny na národnej, prípadne i miestnej či regionálnej úrovni, s cieľom celoplošne skvalitniť implementáciu vzdelávania druhej šance (napríklad v oblasti financovania, prípravy pedagógov a pod.).
  • Zvýšiť šancu členov a členiek vylúčených skupín na úspešnú integráciu na trhu práce, ale aj skvalitenie ich životného štandardu (trvalý a vyšší príjem) prostredníctvom získania vzdelania, resp. jeho zvýšenia.

Participatívne nastavovanie modelu pri zapojení všetkých kľúčových aktérov (orgány verejnej správy a samosprávy, školy, mimovládne organizácie, lokálni obyvatelia, komunita) je hlavným kľúčom pre úspešné začlenenie Rómov/Rómok do druhošancového vzdelávania a tým i neskôr na trh práce.

Činnosti partnerskej organizácie ETP:

  • Trojdňové školenie Mosty z chudoby pre projektového manažéra, odborných spolupracovníkov, zástupcov VÚC Košického a Prešovského samosprávneho kraja, učiteľov, riaditeľov škôl, zástupcov miestnych ÚPSVaR, samospráv, cirkví, zamestnávateľov a ďalších relevantných aktérov na lokálnej úrovni (spolu pre približne 15 účastníkov) prispeje k chápaniu vzdelania v kontexte s podmienkami extrémnej chudoby a vylúčenia, z akých účastníci vzdelávania druhej šance pochádzajú. Dôkladné oboznámenie sa so špecifickými spoločenskými, kultúrnymi i politickými okolnosťami, ktorým musia denne čeliť ľudia z marginalizovaných rómskych komunít, je nevyhnutný predpoklad pre nadviazanie dialógu medzi rôznymi zainteresovanými aktérmi (napr. verejná správa na jednej strane a participanti DŠV na druhej strane) i nastavenie takých opatrení, ktoré budú zohľadňovať špecifiká cieľovej skupiny.
  • Osemdňové školenie Nové horizonty pre učiteľov, sociálnych pedagógov/mentorov a dobrovoľníkov – mentorov najmä z prostredia podnikov či potenciálnych zamestnávateľov (spolu pre približne 15 účastníkov) je dôležité pre osvojenie si schopností plánovania a vytvárania stratégií  a tiež pre rozvoj vôľových  vlastností, ktoré pomáhajú v štúdiu i v pracovnom živote. Školenie zabezpečí SGI. Postupy a metódy Nových horizontov sprostredkujú vyškolení lektori (učitelia, sociálni pedagógovia a mentori) študentom druhošancového vzdelávania. Tým ich podporia v nadobudnutí zručností a zdrojov (mentálnych, fyzických, vôľových, emocionálnych, v poznaní skrytých pravidiel spoločenských vrstiev, techník prekonávania ťažkostí, podporných systémov a iných) pre úspešné realizovanie ich zámeru. Účastníci DŠV si s touto pomocou dokážu definovať dlhodobé individuálne ciele, získajú potrebné sociálne kontakty, nevyhnutné pre vymanenie sa z generačnej chudoby, trvalo zmenia svoje postoje a správanie sa, vymania sa z dlžôb, získajú minimálne stredoškolské vzdelanie a stabilné zamestnanie až po nadobudnutie úplnej ekonomickej sebestačnosti.
  • Desaťdňové školenie Feuersteinovej metódy Inštrumentálneho obohacovania (FIE) zrealizuje akreditované tréningové centrum pre štyroch učiteľov. Využijú ho na stimulovanie kognitívneho rozvoja frekventantov DŠV a rozvoj ich schopnosti učiť sa.
  • Dve trojdňové stretnutia účastníkov druhošancového vzdelávania – tzv. bootcamp, ktoré zrealizujú ETP a SGI, majú za cieľ podporiť socializáciu, výmenu skúseností a rozvíjanie vôľových a charakterových vlastností.  Uskutočnia sa počas víkendov alebo školských prázdnin. Rovnaký zámer má aj trojdňový poznávací výlet účastníkov/účastníčok DŠV počas letných prázdnin v roku 2019.

Prostredníctvom sociálnych pedagógov/mentorov bude ETP v priebehu školského roka 2018/2019, letných prázdnin v roku 2019 poskytovať účastníkom vzdelávania pravidelnú dlhodobú individuálnu podporu a komplexné sociálne služby. Taktiež bude vyhľadávať dobrovoľníckych mentorov z firemného prostredia alebo iných zamestnávateľov a snažiť sa o  ich prepojenie s účastníkmi druhošancového vzdelávania. Cieľom poskytovania komplexných služieb účastníkom DŠV je odstraňovanie bariér, ktoré objektívne bránia potenciálnym účastníkom DŠV sa sústrediť na vzdelávanie (napríklad nevhodné bývanie, zlý zdravotný stav, neúmerná zadlženosť).

Prepojenie projektových aktivít s ďalšími rozvojovými aktivitami ETP, ako napríklad pripravovaná svojpomocná výstavba rodinných domov do osobného vlastníctva na Luníku IX v roku 2018 v spolupráci s Mestom Košice a Mestskou časťou Luník IX. Účastníci DŠV v odbore murár budú môcť vykonávať odbornú prax pri výstavbe rodinných domov.

Druhošancové vzdelávanie, ktoré budú v teréne zabezpečovať vyššie zmienení aktéri, umožní účastníkom ukončiť si formálne vzdelanie – získať výučný listu/maturitu, prípadne dokončiť si základné vzdelanie na strednej alebo základnej škole prostredníctvom kurzov.

Počas školského roka 2018/2019 a v prvom polroku školského roka 2019/2020 projekt poskytne účastníkom DŠV zručnosti (prostredníctvom Feuersteinovej metódy Inštrumenálneho obohacovania a Nových horizontov) na to, aby ich snaha o dosiahnutie vyššieho formálneho vzdelania bola nielen úspešná, ale aj udržateľná a zároveň motivujúca pre ďalších potenciálnych záujemcov o DŠV z prostredia marginalizovaných/segregovaných komunít. Ďalším podporným prvkom pre dosiahnutie tohto cieľa budú stretnutia účastníkov a stretnutia lokálnych inštitucionálnych i neformálnych aktérov, ktoré pomôžu pri výmene skúseností a pri budovaní udržateľnej verejnej politiky v oblasti poskytovania DŠV.

Projekt sa realizuje v aktuálnych pôsobiskách ETP, kde uplatňujeme komplexný a individuálny prístup v duchu myšlienky od kolísky po kariéru: Košice–Mestská časť Luník IX, Rankovce, Stará Ľubovňa, Veľká Ida.

Partneri projektu:

   Súvisiaci obrázok

 

Projekt podporili:

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt operačný program efektívna verejná správa logo     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt operačný program efektívna verejná správa logo

 

Text je súčasťou projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.