Stabilita rodiny

Odborníci Rozvojového programu OSN (UNDP) odhadli v aktualizovanom Atlase rómskych komunít z roku 2013, že z celkového počtu 402 000 Rómov na Slovensku 53 percent býva v sociálne vylúčených komunitách. Niekoľko tisíc rodín (odhady sa rôznia od 5000 do 15000) na Slovensku nemá na výber a musia žiť v chatrčiach, postavených zväčša nelegálne z odpadových materiálov v osadách, situovaných na okrajoch alebo mimo miest a obcí, s obmedzeným prístupom k pitnej vode a elektrickému pripojeniu. Mnohopočetné rodiny žijú v podmienkach, ohrozujúcich ich zdravie a životy.

Prevažná väčšina rodín, ktoré žijú v takýchto nevyhovujúcich podmienkach, sú mladé alebo mnohopočetné rodiny, ktoré majú malé šance vymaniť sa z pasce generačnej chudoby. Práve takýmto rodinám sa ETP snaží pomáhať už od konca 90-tych rokov.

Našim zámeromje skvalitniť bývanie týchto ľudí. Ako primárna sa ukázala cesta svojpomocnej výstavby legálnych rodinných domov, resp. rekonštrukcia obydlí pomocou našich programov finančnej inklúzie – Sporiaceho a Mikropôžičkového.

V záujme širšieho, celoplošného uplatnenia týchto našich skúseností organizujeme semináre, na ktoré pozývame zástupcov vládnych inštitúcií a podnikáme kroky v záujme toho, aby sa naše skúsenosti dostali do slovenskej i európskej legislatívy.

Problematika bývania ľudí zo segregovaných lokalít úzko súvisí s prístupom samospráv miest a obcí. Kým v Rankovciach sme sa stretli s ústretovosťou a obec za prístupnú cenu ponúkla staviteľom pozemky, v Moldave nad Bodvou, kde Rómovia v osade na Budulovskej žijú v alarmujúcich podmienkach, pozemky na stavbu domov obyvateľom osady mesto neposkytlo. Veríme, že postoj mesta Moldava nad Bodvou sa zmení.

Otázku bývania ovplyvňujú aj dosiahnuté vzdelanie a získanie a udržanie si zamestnania. Bývanie vnímame komplexne, ako dôsledok a zároveň aj príčinu ďalších skutočností, preto v tomto duchu aj pracujeme.