Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie

 

Cieľom projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie je vymedziť problém neúčinne fungujúcich zložiek verejnej správy vo vzťahu k dodatočnému získaniu vzdelania prostredníctvom programov druhošancového vzdelávania (DŠV).

Projekt sa venuje problému nedostatočných možností dokončiť si vzdelanie tých, ktorí predčasne opustili vzdelávací systém. To sa týka najmä sociálne vylúčenej časti rómskej menšiny na Slovensku, ktorá tak z dôvodu všeobecne nízkej vzdelanostnej úrovne čelí vylúčeniu z trhu práce a tak i nízkej životnej úrovni.

Hlavným cieľom projektu je za aktívnej účasti relevantných aktérov verejnej správy (napr. VÚC, základné a stredné školy, terénni sociálni pracovníci a pod.) a cieľovej skupiny (Rómov a Rómok, ale aj ďalších znevýhodnených skupín) nastaviť model, ktorý by nezamestnaným a nízko vzdelaným Rómom a Rómkam vo vekovom rozmedzí 16 – 35 rokov umožnil získať, prípadne dokončiť si nižšie stredné a/alebo úplné stredné vzdelanie a zvýšil tak ich šance na aktívne zapojenie na pracovnom trhu.

Projekt bude viesť k vytvoreniu modelov a procesov efektívne fungujúcej verejnej správy aktívne podporujúcej druhošancové vzdelávanie, ktoré budú zohľadňovať všetky finančné, materiálne, kultúrne, psychologické a iné bariéry členov a členiek vylúčených komunít k druhošancovému vzdelávaniu a budú slúžiť aj pre iné obce a mestá, prihliadajúc na ich lokálne špecifiká.

Projekt pozostáva z 5 základných fáz:
1. Mapovanie a tvorba analýz
Projekt začne rozsiahlym mapovaním existujúcej odbornej literatúry o DŠV doma i v zahraničí, ktoré bude podkladom pre ďalšie aktivity projektu.
2. Tvorba modelov druhošancového vzdelávania
V tejto fáze sa projekt zameria na tvorbu modelov efektívne fungujúcej verejnej správy
prispôsobených lokálnym potrebám za účasti predstaviteľov verejnej správy a potenciálnych
účastníkov a účastníčok druhošancového vzdelávania.
3. Podpora druhošancového vzdelávania v praxi
Počas tejto fázy budú účastníci a účastníčky získavať formálne vzdelanie za asistencie
podporných prvkov a úzkej spolupráce s predstaviteľmi verejnej správy.
4. Evaluácia a modifikácia modelov, tvorba odporúčaní a riadenie projektu
V štvrtej fáze dôjde k upravovaniu nastavených modelov podľa potrieb a tvorbe odporúčaní.
5. Diseminácia a komunikácia
V poslednej fáze bude dochádzať ku komunikovaniu čiastkových a finálnych zistení.

Názov a sídlo prijímateľa: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Štúrova 3, 811 02 Bratislava
Partner: ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
Názov projektu: Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie
Miesto realizácie projektu: Košice – Mestská časť Luník IX, Veľká Ida, Rankovce, Stará Ľubovňa
Výška poskytnutého NFP: 388 564,04 Eur

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Partneri projektu:

   Súvisiaci obrázok

 

___________________________________________________________________________________________________________

Projekt podporili:

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt operačný program efektívna verejná správa logo     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt operačný program efektívna verejná správa logo