Vzdelávanie

Vzdelávanie je našou prvou prioritou.

V súčasnosti sa orientujeme prevažne na deti a mládež. Pozornosť venujeme aj vzdelávaniu dospelých, najmä učiteľov, pedagogických pracovníkov a iných odborníkov v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania na Slovensku.

Vzdelávanie detí a mládeže v komunitných centrách pozostáva zo  súčastí:

  • Predškolská príprava

  • Zdravotná osveta

  • Finančné vzdelávanie

  • Nové horizonty

  • Mentorský program

  • Nízkoprahové aktivity

  • Mimoškolské krúžkové činnosti (počítačové, čitateľské, hudobné, dramatické a fotografické)

  • Doučovanie a príprava na vyučovanie.

Predškolskému vzdelávaniu sa venujeme v našich komunitných centrách od roku 2009, v roku 2014 sme ho rozšírili o prácu s deťmi už od troch rokov. Zameriavame sa na praktickú prípravu detí pred nástupom do základnej školy. S úspechom využívame metódu Feuersteinovo Inštrumentálne obohacovanie, uplatňujeme prvky Modelu pojmového vzdelávania Grunnlaget a  prvky  Montessori pedagogiky. Predškolská príprava trvá denne 4 hodiny a deti sú rozdelené podľa veku do dvoch skupín: 3 až 4-ročné a 5 až 6-ročné.

Zdravotná osveta je určená deťom od 10 do 14 rokov. Aktivita sa realizuje raz týždenne po 2 hodiny podľa spracovanej metodickej príručky. Na konci školského roka absolvujú jej účastníci pod dohľadom supervízora test.

Finančné vzdelávanie je určené deťom od 10 do 14 rokov. Realizuje podľa metodickej príručky 2 hodiny týždenne. Účastníci končia vzdelávanie na konci školského roka testom, pod vedením supervízora.

Na vzdelávacej aktivite Nové horizonty sa zúčastňujú deti od 10 do 14 rokov. Zameriava sa na osobnostný rozvoj a takisto ju realizujeme podľa spracovanej metodiky. Prebiehala raz týždenne 2 hodiny.

Mentorský program sa už dlhodobo osvedčuje. V rámci každého komunitného centra pracujú priemerne 5 mentori –  ľudia rôznych profesií, napríklad terénni sociálni pracovníci, učitelia alebo študenti, ktorí vykonávajú mentorstvo popri svojom povolaní, štúdiu. Mentori majú pod dohľadom po 2 deti a venujú sa im podľa potreby minimálne 2 hodiny týždenne. Deťom a mladým ľuďom z marginalizovaných rómskych komunít pomáhajú spoznať svet strednej spoločenskej vrstvy, prekonať spoločenské, ekonomické a kultúrne bariéry, podporujú talenty, nadanie, ambície, pomáhajú pri prechode zo základnej školy na strednú školu a pri príprave na vyučovanie, aby deti a mladí ľudia prospievali v štúdiu.

Nízkoprahové aktivity navštevujú deti všetkých vekových kategórií. Spôsob trávenia voľného času si vyberajú samé podľa svojho záujmu.

Doučovanie a príprava na vyučovanie vytvárajú priestor pre doučovanie detí a mládeže, navštevujúce základné a stredné školy.

Vnútorná obroda detí a mládeže z rizikových skupín sa rozvíja aj cestou pravidelných mimoškolských krúžkových činností, ktoré vedú tútori. Deti sa rozvíjajú pri práci s počítačom, v čitateľskom, alebo dramatickom krúžku, v krúžku šikovných rúk, na tvorivých dielňach, počas športových hier, v remeselných zručnostiach, hudbe, speve, tanci a iných činnostiach.

Kluby rodičov sa schádzajú pravidelne raz do mesiaca. Komunitní pracovníci počas nich diskutujú s rodičmi o význame vzdelávania, o možnostiach práce s deťmi v domácom prostredí, o vzdelávacích aktivitách v komunitných centrách a ich výsledkoch. Súčasťou klubov rodičov sú aj spoločné aktivity a hry detí a rodičov, ktoré majú za cieľ inšpirovať rodičov k práci s deťmi aj doma.

Rodičia menších detí oceňujú najmä predškolskú prípravu, aj preto, že pobyt detí v komunitných centrách bol, a vždy bude, bezplatný. Deti sa učia hygiene, samoobslužným činnostiam a zlepšujú sa v jemnej motorike. Rozšíruje sa ich slovná zásoba,  skvalitňuje sústredenosť a znalosť slovenského jazyka. Mnohí rodičia si želajú, aby ich deti mohli v komunitných centrách tráviť viac času, keďže vedia, že sa tam učia a vzdelávajú. Za dôležité považujú tiež adaptovanie sa detí na nové prostredie.

Staršie deti si v prevažnej miere uvedomujú, že aktivity v komunitnom centre im, resp. ich spolužiakom, pomáhajú dostať sa na strednú školu, prípadne dokončiť základné vzdelanie. Podľa ich vlastných vyjadrení chápu dôležitosť dochádzky do školy a snažia sa nevynechávať školské vyučovanie. Chceli by ešte viac mentorov a tráviť s nimi ešte viac času. Veľký záujem majú aj o nízkoprahové aktivity a doučovanie.

Vzdelávanie dospelých

Stále dbáme o profesijný a kariérny rast našich zamestnancov a spolupracovníkov, najmä prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania vedúcich komunitných centier, ich asistentov, lokálnych asistentov, mentorov a tútorov.

V Metóde pojmového vzdelávania Grunnlaget (v nórčine základ) školili jej zakladatelia z Nórska komunitných pracovníkov ETP ako prvých na Slovensku a ako prví na Slovensku sme túto metódu uviedli do praxe pri vzdelávaní detí v predškolských kluboch. Prví na Slovensku realizujeme vo vzdelávaní aj metódu Feuersteinovo Inštrumentálne obohacovanie, ktorú sa naši pracovníci naučili používať od špecialistov z Feuersteinovho inštitútu v Izraeli a ďalšie poznatky o metóde si rozširujú v spolupráci s Karlovou univerzitou v Prahe.

Sústreďujeme sa aj na sprostredkovanie informácií o výsledkoch inovatívneho vzdelávania detí a žiakov zo segregovaných osád pedagogickým a odborným pracovníkom školstva, budúcim sociálnym a pedagogickým pracovníkom prostredníctvom odborných seminárov, workshopov a konferencií.