Od kolísku po kariéru

Kľúčovým slovom nášho pôsobenia a zároveň cieľom nášho úsilia je integrácia, kde ako najspoľahlivejšiu cestu vidíme vzdelávanie. Samozrejme, okrem neho našimi témami pôsobenia v segregovaných osadách sú aj bývanie, zamestnanie, zdravie a finančná inklúzia. Sme si vedomí, že tu všetko so všetkým súvisí a jeden faktor ovplyvňuje aj všetky ostatné.

Našou zásadou, resp. leitmotívom nášho pôsobenia, alebo sprevádzania našich klientov životom, je pomáhanie od kolísky po kariéru. To znamená, že sa klientom venujeme odmalička až dovtedy, kým nadobudnú predpoklady na slušné spoločenské uplatnenie sa. V predškolských kluboch komunitných centier začíname pracovať už s trojročnými deťmi, pričom hľadáme a nachádzame také metódy, ktoré sú pre ne najvhodnejšie a najpríťažlivejšie a umožnia im rozvinúť to najlepšie, čo v sebe majú.  Rodičov predškolákov pravidelne raz do mesiaca pozývame na rodičovské združenia a spoločné aktivity so svojimi deťmi. Na prácu s rodičmi – skupinovú i individuálnu – kladieme čoraz väčší dôraz, pretože dieťa nesmierne potrebuje aj vo svojej rodine bohatstvo podnetov. Niekedy ich rodičia nevedia poskytnúť, ale niekedy je to ešte zložitejšie. Zamyslime sa: Ktorého rodiča bude zaujímať vzdelanie dieťaťa, keď mu nemá čo dať jesť?  Čo najschodnejšie cesty k rodičom stále hľadáme a tie, ktoré sa nám už podarilo nájsť, sme spracovali v našej publikácii Program práce s rodičmi, ktorú sme vydali v decembri 2015. Individuálna práca s rodičmi a rodinou poskytuje množstvo tém a príležitostí, kde možno v priaznivom zmysle slova ovplyvňovať vzdelávacie a pracovné perspektívy detí.

V záujme budúceho rodičovstva vedieme už 10 – 14 ročné deti prostredníctvom nasledovných vzdelávacích cyklov:

  • Zdravotná osveta, ktorá okrem iných tém zahŕňa vývin partnerského vzťahu, sexuálnu výchovu, zodpovedné rodičovstvo a plánovanie rodičovstva či riziká predčasného tehotenstva;
  • Finančné vzdelávanie, ktoré poskytuje zručnosti potrebné pre správne hospodárenie s peniazmi;
  • Nové horizonty zamerané na rozvoj životných a sociálnych zručností určené predovšetkým pre študentov a mládež.

Od septembra 2016 sme tieto tri okruhy spojili, pridali sme k nim celospoločenské témy a preberajú sa pod spoločným názvom Nové horizonty. Okrem toho sa deti môžu podľa záujmu zapojiť do krúžkov a mimoškolských aktivít – hudobných, dramatických, šikovných rúk, fotografických, počítačových, či remeselných dielní. Na doučovaní zas pomáhame deťom s písaním domácich úloh, dobehnutím zameškaného učiva alebo precvičením zložitejších školských zadaní.

Cez prázdniny sa snažíme deťom a mládeži spestriť ich jednotvárny život vo vylúčenej komunite organizovaním denných a týždenných letných táborov.

Mentoring využívame v záujme uplatnenia sa čo najväčšieho počtu našich mladých klientov na kvalitných stredných školách. Úlohou mentora však nie je len učiť sa s dieťaťom, ale má omnoho širší sociálno-kultúrny dosah – sprevádza mladého človeka obrazne povedané po ceste z chudobnej, sociálne vylúčenej osady až po jeho zaradenie sa do strednostavovskej vrstvy. Od začiatku nášho Mentorského programu v roku 2009 ním prešli dve stovky detí. V súčasnosti rozširujeme Mentorský program o online mentoring, ktorý sme nazvali Schopné deti. Neraz sme sa presvedčili, že deti z osád sú schopné a tvorivé, len potrebujú férové šance. Kým donedávna sme poskytovali mentorov najmä deťom z druhého stupňa základnej školy a stredoškolákom, ktorých – na našu radosť – pribúda, v súčasnosti mentorujeme deti už od osem rokov. I v tomto prípade sa osvedčuje, že najlepšia intervencia je najvčasnejšia a dlhodobá.

Tu sa však dosah našej zásady od kolísky po kariéru nekončí. Pokračuje, keď nezamestnaným klientom pomáhame nájsť prácu, pomáhame im pri vytváraní pracovných príležitostí, ktoré im umožnia zlepšiť si odborné zručnosti a pracovné návyky, radíme im pri príprave životopisu, učíme ich čo najúspešnejšie na pracovných pohovoroch prezentovať svoje schopnosti a očakávania, sme im spoločníkmi pri zmene životnej situácie, akou je i nájdenie si práce.

Podpore zlepšovania neštandardných bytových a hygienických podmienok našich klientov (napr. deti nemajú vlastnú posteľ, miesto na učenie sa, v byte nie je zavedená voda, elektrina a pod.) venujeme intenzívnu pozornosť prostredníctvom našich Sporiaceho a Mikropôžičkového programu, nástrojov finančnej inklúzie.

Zásadu od kolísky po kariéru uplatňujeme v súčinnosti s ďalšími zásadami našej práce, ktorými sú komplexný a individuálny prístup, inovatívne postupy a kontrolovaný dlhodobý rigorózny experiment.

O našom úsilí od kolísky po kariéru stručne hovorí náš slogan Zväčšujeme možnosti – zmenšujeme rozdiely.