Zamestnanie a kariéra

Priebežná pracovná príprava vrátane svojpomocnej výstavby a prestavby, súbežne prebiehajúca s Invidiuálnym rozvojovým šetriacim programom a mikropôžičkami.

Z databázy, ktorú sme vytvorili, vyplynulo, že reálni záujemcovia o vstup na trh práce z radov našich klientov majú v priemere do 30 rokov, pričom takmer 40 percent z nich má ukončené len základné vzdelanie. Nízka úroveň vzdelania, absencia praktických zručností a pracovných návykov, nerovnosť príležitostí a nedostatok pracovných možností, to sú faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú snahu mnohých našich klientov zamestnať sa.

Cesty našej pomoci zahŕňajú:

  • Individuálny prístup, napr. osobné rozhovory, asistencia pri návšteve inštitúcií
  • Pracovné poradenstvo, napr. pomoc pri tvorbe životopisu, príprava na pracovný pohovor, tréning sebaprezentácie
  • Príležitosť na získanie zručností a skúseností, napr. v našich komunitných centrách, participácia na projekte svojpomocnej výstavby v Rankovciach, pri výstavbe komunitného centra vo Veľkej Ide
  • Kontakt s personálnymi agentúrami
  • Kontakt so zamestnávateľmi
  • Kontakt s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

Prostredníctvom organizovania aktivačnej činnosti formou §52 a §52a podľa Zákona č. 5/2004 umožňujeme dlhodobo nezamestnaným klientom získať pracovné zručnosti pri práci v komunitných centrách, pomáhame klientom zamestnať sa v samospráve, iných organizáciách alebo firmách, vytvorili sme pracovné miesta lokálnych asistentiek, naši klienti sa uplatňujú aj ako tútori. V KC v Starej Ľubovni sme vytvorili jedno pracovné miesto na pozícii asistent komunitného centra.