Vzdelanie

Mimoškolské aktivity pre rómsky žiakov 1.stupňa základných škôl vrátane Feuerstenovej Metódy Inštrumentálneho Obohacovania (FIE – Feuerstein Instrumental Enrichment), ktoré podporujú zlepšenie kognitívnych zručností žiakov, zvyšujú ich vnútornú motiváciu k učeniu, znižujú počet tých, ktorí nedokončia základnú či strednú školu.

Tréningy Nové Horizonty a Core Purpose (obsahujúce časti finančnej gramotnosti, zdravotnú prevenciu a motivačné aktivity) pre mladých dospelých.

Osobný mentoring, tútoring, koučing, ktorý pomáha vybudovať sociálne väzby medzi rómskymi deťmi 2. stupňa základných škôl, mladými rómskymi dospelými a dospelými z majority. Mentor ponúka svojmu chránencovi podporu a nástroje na zmiernene dopadov toxického stresu.

Druhošancové vzdelávanie pre tých, ktorí nedokončili základné alebo stredoškolské vzdelanie.