Deviatka žije! Mládež v akcii

Projekt „Deviatka žije! Mládež v akcii“ nadväzuje na projekty, ktoré ETP Slovensko realizovalo na Luníku IX s deťmi a mladými. V tomto projekte budeme podporovať skupinu mladých, ktorí preukázali záujem aktívne sa podieľať na zlepšovaní podmienok pre seba a svoju komunitu.

Doterajšie pravidelné stretnutia k projektu Druhošancového vzdelávania pretransformujeme do Klubu mladých, ktorý tak bude priestorom stretnutí a učenia sa aj naďalej a aby sme využili a ďalej rozvinuli budovanú motiváciu a vzťahy. Členovia klubu sa budú stretávať min. 2x v týždni a tiež budú zabezpečovať chod ďalších aktivít projektu – komunitnej „kaviarne“, lokálnych novín, väčších komunitných akcií a vlastných projektov knižnice a „participatívneho projektu“. Budú v tomto mentorovaní a školení pedagógmi a externými lektormi.

Prostredníctvom vybraných aktivít tak budú rozvíjať pre život a prácu potrebné kompetencie – tímovú prácu, plánovanie, rozhodovanie a riešenie konfliktov, čitateľskú gramotnosť a komunikačné zručnosti, finančnú gramotnosť a kritické myslenie.

Prezentovaním aktivít projektu, zapájaním širšej komunity sídliska a návštevami externých hostí a lektorov chceme pokračovať v budovaní „mostov“ prepojení medzi sídliskom, mestom Košice a regiónom a k postupnej zmene postojov majority voči (najmä mladým) obyvateľom sídliska Luník IX teda „Deviatky“.

Projekt je v súlade s Koncepciou komplexného riešenia situácie na sídlisku Luník IX – oblasti vzdelávanie, voľnočasové aktivity a práca s verejnou mienkou (a na ňu nadväzujúcimi akčnými plánmi), ktorej aktualizovaná verzia bola schválená MsZ Košice v apríli 2018.

Dátum realizácie: 7/2019 – 12/2020, predĺžený do 3/2021

Projekt ‘Deviatka žije! Mládež v akcii’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Umelecké projekty Deviatka žije! a Deviatka ožíva

Projekt dopĺňa komplexný program Budujeme nádej na Luníku IX, zameraný na zlepšenie kvality života obyvateľov Luníka IX (LIX), ktorý ETP realizuje od roku 2016 v spolupráci s Mestom Košice, mestskou časťou Luník IX a ďalšími partnermi.

Cieľom je zlepšiť negatívny imidž LIX (Deviatky) prostredníctvom tvorivých a kultúrnych aktivít s miestnymi mladými ľuďmi, čím sa súčasne zvýši ich angažovanosť na vybudovaní lepšieho obrazu svojho sídliska.

Spoločne vytvoríme a inštalujeme umelecký objekt, navrhneme nové logo Deviatky a o priebehu projektu spracujeme videodokument. Príťažlivé workshopy obohatia život tamojšej mládeže o nové podnety.

Videodokument o priebehu a výsledkoch projektu premietneme v kultúrnych priestoroch a na podujatiach v Košiciach, čím posunieme Deviatku o krok bližšie k začleneniu sa do kultúrnej mapy mesta.

Aktivity budú prístupné pre širší okruh obyvateľov mesta Košice.

Vytvorený umelecký objekt obohatí verejný priestor pri vstupe do sídliska, ktorý sa postupne, vďaka aktivitám starostu Mestskej časti LIX a ďalších aktérov, stáva kultúrno-oddychovou zónou, aká doteraz chýbala (osadenie lavičiek, výstavba detského ihriska a parčíka).

Partnermi projektu sú Mesto Košice na základe Memoranda o spolupráci, OZ Mládež ulice, Kino Úsmev (prevádzkuje OZ Cinefil) a Výmenníky (súčasť K13 – Košické kultúrne centrá). Umeleckú činnosť zastrešuje Mgr. art. Oto Hudec s tímom spolupracovníkov.

Projekt prispeje ku komplexnosti riešenia zlej životnej situácie obyvateľov LIX.

Dátum realizácie: rok 2018

Podpora: Dotačná schéma Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Ministerstvo vnútra SR, K13 – Košické kultúrne centrá

ČLÁNKY Z AKTIVÍT