Medzinárodný deň detí prináša nové šance

Symbolicky od 1. júna 2012, na Medzinárodný deň detí, začína nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj (ETP) realizovať trojročný projekt Komunita na ceste k prosperite.

V desiatich mestách a obciach na východnom Slovensku (Krompachy, Moldava nad Bodvou, Sabinov,  Spišské Podhradie, Stará Ľubovňa, Kecerovce, mestská časť Košice – Šaca, Ostrovany, Rudňany a Veľká Ida) budú mať deti a mladí ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia možnosť rozvíjať svoje talenty a nadanie v rámci pravidelne organizovaných rozmanitých a rôznorodých voľnočasových aktivít a vzdelávacích programov v komunitných centrách, ako napríklad predškolské kluby, finančné vzdelávanie, zdravotné osvetové programy, športové, hudobné, kultúrne a dramatické kluby, krúžky počítačových a remeselných zručností.

V ETP sa pri práci v rómskych osadách už viac ako desať rokov usilujeme uplatňovať múdrosť starorímskeho filozofa Senecu: „Kde je vôľa, je i cesta. My sami sme svojim osudom.“  Cieľom projektu je dosiahnuť vnútornú obrodu  detí a mládeže z rómskych osád. Pracovníci desiatich komunitných centier, mentori a tútori budú podporovať radami, každodennou starostlivosťou a povzbudením deti a mladých ľudí z osád, aby sa sami stali pánmi svojich osudov. Zo skúseností vieme, že stačí len málo, napríklad jeden rok pravidelnej účasti na aktivitách predškolského klubu stačí na to, aby bolo dieťa dostatočne pripravené na vstup do školy a nebolo zaradené do špeciálnej triedy.

Cesta, na ktorú sme sa vydali má zmysel i výsledky. Dramatický krúžok Divadlo z chatrče z Moldavy nad Bodvou si získal uznanie na Slovensku, ale aj v Bruseli. Fotografie, ktoré sú pohľadom z vnútra sociálne vylúčených osád, zachytené očami a objektívmi mladých talentovaných Rómov ocenili renomovaní fotografi, reportéri a vyšli aj knižne. Deti, ktoré sa pravidelne zúčastňujú aktivít komunitných centier dosahujú lepšie výsledky v škole a majú aj lepšie perspektívy sa uplatniť v pracovnom živote. Desiatky klientov ETP študujú na stredných a vysokých školách.

Projekt Komunita na ceste k prosperite otvára nové šance a nové perspektívy pre stovky detí z desiatich obcí a miest zmysluplne tráviť svoj voľný čas a pripraviť sa na novú lepšiu budúcnosť. Očakávanými výstupmi projektu je nielen rozšírenie siete a vybavenosti komunitných centier a poskytovania komplexných služieb deťom a mládeži z MRK,  ale najmä znížený podiel detí v špeciálnych základných školách, zvýšený počet detí, ktoré ukončia školskú dochádzku v 9. ročníku, nárast počtu stredoškolákov a vysokoškolákov pochádzajúcich z rómskych osád a celkové  zlepšenie kvality života v sociálne vylúčených spoločenstvách.

ETP bude na realizácii projektu spolupracovať aj s ďalšími miestnymi (samosprávy, školy a školské zariadenia v mestách a obciach zapojených do projektu) a regionálnymi partnermi – Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj a zamestnávateľmi (U. S. Steel Košice, s.r.o. a ďalší).

Otázky adresujte:
Slávke Mačákovej, riaditeľke ETP Slovensko, 055/7288856, 0907778645, macakova@ke.etp.sk
 
Tento trojročný Švajčiarsko-Slovenský projekt je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Celkový rozpočet projektu je 1 333 863 eur, pričom konečným prijímateľom a realizátorom Individuálneho projektu je ETP. Národný kontaktný bod Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce poskytne nenávratný finančný príspevok ETP maximálne do výšky 1 327 003 eur, a to na základe žiadosti, ktorú predložilo ETP v rámci Výzvy 2010-03 „Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch“ vyhlásenej 12. apríla 2010. Žiadosť ETP bola schválená Švajčiarskom v apríli 2012.