Budujeme nádej – zlepšovanie života v rómskych getách

Cieľom štvorročného projektu, ktorý sa začal v auguste 2014, je dlhodobo poskytovať komplexné sociálne služby a overovať inovatívne akceleračné metódy vo vzdelávaní obyvateľov vylúčených rómskych komunít prístupom „od kolísky po kariéru“.

Projekt je pokračovaním našich aktivít v rámci projektu Komunita na ceste k prosperite, ktorý sa začal v júni 2012 a ukončil v decembri 2015. Kým projekt Komunita na ceste k prosperite sa realizoval v desiatich komunitách, projekt Budujeme nádej teraz pokračuje v  troch z nich: Rankovce, Stará Ľubovňa a Veľká Ida. V týchto komunitách sme sa rozhodli zamerať na vytvorenie pevnejších partnerstiev na miestnej úrovni (obce, podnikateľské subjekty) a zintenzívnenie spolupráce s inštitúciami formálneho vzdelávania (školy, škôlky, voľnočasové centrá). Sme presvedčení, že tento projekt, v ktorom sa na zníženom počte našich pôsobísk sústreďujeme na kvalitu, má v dlhodobom horizonte potenciál dosiahnuť výsledky, ktoré budú mať vplyv na verejné politiky a prinesú úspory vo verejných financiách.  Rátame s tým, že bude mať celospoločenský dopad.

Týmto projektom súčasne demonštrujeme naše súčasné úsilie: Rozvíjame sa do hĺbky namiesto do šírky.

Projekt posilňuje sociálnu inklúziu detí, ktoré sa narodili v rómskych getách prostredníctvom:

  1. testovania inovatívnych pedagogických metód a poskytnutia odporúčaní relevantným inštitúciám verejnej správy,
  2. poskytovania komplexných sociálnych a vzdelávacích služieb deťom, mladým ľuďom a rodičom v spolupráci s miestnymi samosprávami v prostredí komunitných centier ako aj v novozaloženej materskej škôlke

V projekte kladieme dôraz na experimentálne overovanie efektivity (tzv. randomized controlled trials) doteraz na Slovensku nevyužívaných akceleračných vzdelávacích metód v prostredí neformálneho (komunitné centrá) aj formálneho vzdelávacieho systému (školy). Nadviazali sme a rozšírili spoluprácu so základnými školami, aby skúsení pedagógovia, ich asistenti a mentori mohli žiakom poskytnúť čo najviac podpory pri rozvoji ich vnútornej motivácie, kognitívneho, emocionálneho a sociálneho potenciálu.

Zároveň v rámci projektu zavádzame nové vzdelávacie metódy a prístupy pre učiteľov a ďalších odborníkov s cieľom pomôcť im lepšie pochopiť problémy a rozdielnosti, ktorým v ceste za úspechom čelia ich žiaci a študenti a musia ich neľahko prekonávať. Sme radi, že učitelia s radosťou menia a zlepšujú svoje zručnosti, aby sa dokázali účinnejšie venovať potrebám detí a žiakov.

Želaným výsledkom projektu je zvýšenie počtu žiakov na stredných školách, zvýšená zamestnanosť klientov a zlepšená kvalita života obyvateľov rómskych get. Inovatívne postupy sociálnej práce a vzdelávania, ktoré sa osvedčia ako efektívne pri sociálnom začleňovaní najchudobnejších a najviac zanedbávaných obyvateľov Slovenska, odovzdáme štátu cez zodpovedných zástupcov ministerstiev.

„Bola by som rada, keby sa odkaz o tom, že rómske deti sú schopné a majú záujem sa učiť, šíril ďalej. Aby bolo jasné, že pomáhať im a podporovať ich má zmysel. Zaslúžia si šancu. Nás pohľad by mal byť objektívny, musíme zničiť predsudky a klamstvá, ktoré sú s nimi spojované. Mojim snom je, aby som deťom, ktoré učím, poskytla zážitok, ktorý im pomôže napredovať. Tak ako som napredovala ja vďaka ľuďom, ktorých som stretla vo svojom živote,“ hovorí Mária Heveriová, naša špeciálna pedagogička.

Projekt sa realizuje v troch obciach: Rankovce, Stará Ľubovňa a Veľká Ida.

Dátum realizácie: August 2014 / Jún 2018

Podpora:     TheVelx Fnd+VILVEL

    Sorry, photo gallery is empty.