Z chatrče do 3E domu – Svojpomocná výstavba domov

Návrh udržateľného modelu svojpomocnej výstavby v marginalizovaných rómskych komunitách.

Projekt svojpomocnej výstavby rodinných domov je financovaný z rôznych zdrojov inštitucionálnych partnerov aj individuálnych darcov. Prvýkrát na Slovensku pilotne testuje nový model svojpomocnej samofinancovanej výstavby rodinného domu, ktorý je osobným vlastníctvom rodiny stavebníka, financovaný kombináciou vlastných úspor stavebníka a neziskovej mikropôžičky. Domy si stavajú mladí ľudia z marginalizovanej rómskej komunity na legálnych a vysporiadaných pozemkoch, na základe platne vydaného stavebného povolenia.

Náklady na výstavbu si hradia budúci majitelia z vlastných úspor, sporenia v rámci Sporiaceho programu ETP a mikropôžičky, ktorú im poskytlo ETP. Domy sú napojené na infraštruktúru, majú sociálne zariadenie, elektrickú a vodovodnú prípojku a pripravené napojenie na kanalizáciu. Stavajú sa podľa variabilného projektu prírastkového domu, ktorý pre ETP vytvorila Ing. arch. Katarína Smatanová. Náklady na výstavbu jedného domčeka s celkovou obytnou plochou až do 100 m2 vychádzajú približne na 10 000 eur.

Aktivity a výsledky:

 • Od októbra 2013 do novembra 2016 sme spoločne s miestnou samosprávou a združením Pre lepší život podporili celkovo šestnásť rodín z Rankoviec, aby si legálne a svojpomocne postavili do osobného vlastníctva, alebo dostavali a legalizovali rozostavané domy.
 • Do konca roka 2017 bolo pätnásť zo šestnástich svojpomocne postavených domov aj skolaudovaných.
 • Vytvorili sme jedno pracovné miesto pre stavebného majstra.
 • Otestovali sme nový nástroj sociálnej práce – zapojenie troch stavebníkov do aktivačných prác v rámci šesťmesačnej dobrovoľníckej služby podľa §52a Zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z.
 • Na stavbe sme uskutočnilo niekoľko prezentácií a návštev. Zúčastnili sa na nich podporovatelia, či záujemcovia o projekt (spolupracujúce organizácie, zástupcovia firemného sektora, veľvyslanectiev, neziskových organizácií, obcí, ministerstiev, terénni sociálni pracovníci, študenti architektúry, sociálnej práce a pod.).
 • Usporiadali sme alebo sme sa aktívne zúčastnili na viacerých odborných seminároch, kde sme so zástupcami kompetentných ministerstiev, podporovateľov, obcí a neziskových organizácií diskutovali o nových spôsoboch riešenia bývania pre obyvateľov segregovaných osád.
 • V roku 2015 sme vydali publikáciu Krok za krokom– manuál zhŕňajúci naše skúsenosti so svojpomocnou výstavbou pre všetkých, ktorí chcú projekt replikovať. Publikácia je dostupná v slovenskom aj anglickom jazyku.
 • V roku 2016 sme vydali publikáciu Pracovná integrácia, ktorá popisuje naše skúsenosti so zamestnávaním dlhodobo nezamestnaných.
 • V roku 2016 sme začali spoluprácu s Mestom Košice a Mestskou časťou Luník IX, ktorej súčasťou je aj prenos skúseností z tohto projektu do projektu Budujeme nádej na Luník IX.
 • Získali sme nového súkromného sponzora, ktorý podporil náš Revolvingový fond.
 • Pripravujeme revidovanú verziu Krok za krokom, ktorá zhrnie všetky naše poznatky, skúsenosti aj odporúčania pre verejnú správu z komplexného programu integrácie Rómov v Rankovciach, ktorého súčasťou je aj svojpomocná výstavba rodinných domov do osobného vlastníctva. Publikáciu rozšírime o naše aktivity na Luníku IX, vrátane svojpomocnej výstavby rodinných domov.

Svojpomocná výstavba má veľký integračný potenciál. Je efektívnym nástrojom sociálnej práce, pretože pomáha dlhodobo nezamestnaným nadobudnúť pracovné návyky, skúsenosti a zručnosti a zamestnať sa.

Okrem výstavby bezpečného, zdravého a legálneho domova projekt priniesol tieto efekty:

 • Výrazne sa zlepšili základné životné podmienky zapojených rodín.
 • Stavebníci nadobudli pracovné zručnosti a návyky a zvýšila sa ich uplatniteľnosť na pracovnom trhu.
 • Zvýšila sa zamestnanosť stavebníkov, znížil sa počet stavebníkov, poberateľov sociálnych dávok.
 • V stavebníkoch a ich rodinách nastal osobnostný a postojový posun. Stúpol ich sociálny status v komunite, narástol pocit osobnej zodpovednosti. Prostredníctvom svojpomocnej výstavby si budovali vzťah k vlastnému majetku.
 • Nastala nevyhnutná spolupráca s majoritou, čo prispelo k prekonaniu stereotypov a predsudkov na oboch stranách.
 • Úspech stavebníkov motivuje ostatných obyvateľov komunity.
 • Model svojpomocnej samofinancovanej výstavby šetrí verejné financie.

ETP Slovensko za komplexný projekt Budujeme nádej – Z chatrče do 3E domu získalo v roku 2014 najvyššiu, zlatú cenu za integráciu Rómov od Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Cenu Nadácie Orange za rok 2015.

 

Projekt sme realizovali s podporou viacerých darcov a donorov od januára 2013 do konca roku 2017.

Podpora: UNdp holcim_logo GEF-notag-lowres_0UNDP_TH_SGPlogoHeineken-logo LDSC Logo Green FES-logo   logo3Habitat-for-Humanity_1 vublogo 488px-EESC_logo_svgoz_pre-lepsi-zivot rankovce