Komunita na ceste k prosperite

Tento široko koncipovaný projekt pokračoval od mája 2012 do apríla 2015. Jeho hlavným cieľom bolo prevádzkovanie 10 komunitných centier poskytujúcich komplexné sociálne služby v marginalizovaných rómskych komunitách so zameraním na znižovanie generačnej reprodukovanej chudoby. 

Účelom projektu bolo prispieť k sociálnej integrácii a inklúzii detí zo sociálne znevýhodnených rómskych komunít a k zníženiu sociálno-ekonomických rozdielov medzi väčšinovým obyvateľstvom a rómskou menšinou.

Cieľom projektu bolo dosiahnuť vnútornú obrodu detí a mládeže z rizikových skupín obyvateľov cestou posilnenia, skvalitnenia a rozšírenia sociálnych služieb a vzdelávania v komunitných centrách a školských zariadeniach v 10 mestách a obciach Košického a Prešovského samosprávneho kraja (Košice – Šaca, Krompachy, Moldava nad Bodvou, Ostrovany, Rankovce, Rudňany, Sabinov, Spišské Podhradie, Stará Ľubovňa a Veľká Ida). Pracovníci komunitných centier posilňovali motiváciu detí a mládeže, aby dokončili povinnú školskú dochádzku a pokračovali v štúdiu na stredných školách. Výchovno-vzdelávací pracovníci, tútori a mentori sa denne venovali stovkám klientov v priestoroch komunitných centier, zriadených v spolupráci s miestnom samosprávou.

Výsledky projektu:

  • 7754 detí a adolescentov z 10 miest a obcí má prístup ku kvalitným odborným sociálnym službám v komunitných centrách,
  • 312 zástupcov zúčastnených organizácií a partnerov získalo vedomosti a zručnosti pre skvalitnenie práce s obyvateľmi marginalizovaných rómskych komunít,
  • 133 pracovníkov komunitných centier nadobudlo odborné kompetencie pre poskytovanie komplexných služieb a vzdelávania deťom a mládeži,
  • 10 komunitných centier je vybavených zariadeniami a pomôckami umožňujúcimi realizáciu kurzov, školení pre deti a mládež,
  • 100% žiakov zapísaných do kurzovFinančné vzdelávanie Zdravotná osveta ich ukončilo záverečným testom.
  • Ani jedno z detí, ktoré navštevovali predškolské kluby v komunitných centrách nebolo umiestnené do špeciálnej triedy alebo špeciálnej školy.
  • Zvýšil sa podiel detí a mládeže z marginalizovaných rómskych komunít, zapísaných na stredných a vysokých školách.
  • Zvýšil sa počet mladých ľudí, ktorí po ukončení vzdelania získali zamestnanie.
  • Tri komunitné centrá budú pokračovať bez prestávky v poskytovaní komplexných služieb prostredníctvom nového projektu ETP a 7 komunitných centier prostredníctvom zapojenia sa do Národného projektu komunitných centier.
  • Pripravili sme a predložili príslušným orgánom 36 návrhov projektov, zameraných na zlepšenie sociálnych a ekonomických podmienok pre marginalizované komunity.

 

Štandardnými vzdelávacími aktivitami v komunitných centrách boli Predškolská príprava, Zdravotná osveta, Nové Horizonty a Finančné vzdelávanie.

Naše rokmi overené skúsenosti a postupy si osvojila Implementačná agentúra Zamestnanosť a sociálna inklúzia v Národnom projekte komunitných centier, v rámci ktorého sa budú komplexné sociálne a vzdelávacie služby poskytovať klientom v 150 komunitných centrách v segregovaných komunitách na Slovensku.

Projekt podporili: stiahnuť
Výška finančných prostriedkov: 1 411 080 €