Aktivácia občanov

Aktivácia občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia, inštitucionálna a technická podpora novozaloženého občianskeho združenia pre rozvoj komunitného života v obci.

S realizáciou projektu 7. grantového kola Fondu TVOJ SPIš sme začali koncom mája 2005, aj keď bol projekt schválený až 28. 6. 2005. Vzhľadom na túto skutočnosť, bol posunutý aj harmonogram realizácie projektu.

V 1. Etape projektu do 12. 8. 2005 sme zrealizovali:

– nákup multimediálneho PC s monitorom a operačným systémom (rozpočet – položka 3.1),

– vytvorili sme priestor – miestnosť na realizáciu aktivít v rámci projektu (rozpočet – položky 4.1 až 4.3). Ušetrené finančné prostriedky (vzhľadom na lacnejší nákup okna a dverí) z vkladu obce sme vložili do úpravy miestnosti (stien) a vstupu do miestnosti s prestrešením. Na týchto prácach sa podieľali členovia komunity dobrovoľníckou prácou (rozpočet – položka 1.4).

V 2. etape projektu sme:

– vytvorili pracovný tím z aktivistov obce, ktorí pripravili diskusné stretnutia s cieľovými skupinami obyvateľov obce (4. 10. 2005 a 2. 11. 2005). Vytvorili sme prípravný výbor nového občianskeho združenia (OZ), ktorého členskou základňou sú predovšetkým sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov obce Ostrovany a mladí ľudí v obci. Zároveň sme pripravili text stanov nového OZ a podali sme ich na registráciu.

– zakúpili multifunkčné zariadenie (rozpočet – položka 3.2) pre potreby práce s cieľovými skupinami,

– zakúpili polohovateľné stoličky – 2 kusy (rozpočet – položka 3.4). Kolkovú známku na registráciu nového OZ (rozpočet – položka 7.1) sme hradili z vlastných prostriedkov.

Pri realizácii tohto projektu nám boli všestranne nápomocní pracovníci obce Ostrovany, ktorí nám poskytli priestor na realizáciu projektu, ako aj materiálnu a finančnú podporu. Pracovníci obce pomohli aj so spracovávaním finančnej agendy (účtovníčka), upratovaním prenajatého priestoru (upratovačka), energiou (elektrina a v zimnom období i vykurovanie plynom) a zabezpečovaním potrebných zariadení.

Finančný vklad obce podľa rozpočtu presiahol plánovanú sumu 57. 500,- Sk. Obec poskytla aj nefinančný vklad vo forme stolov, stoličiek, skríň ako aj tak potrebných kancelárskych materiálov.

Riadenie, koordináciu a aktivizáciu miestnej komunity v obci Ostrovany v rámci tohto projektu zabezpečoval p. Ľubomír Maciak, v spolupráci so starostom obce – p. Cyrilom Revákom a členmi prípravného tímu. Všetci títo zorganizovali dve stretnutia s miestnou komunitou – 4. 10. 2005 a 2. 11. 2005 v priestoroch Obecného úradu v Ostrovanoch.

Základným cieľom projektu, ktorý zostáva aj do budúcnosti je aktivizovať miestnych obyvateľov formou diskusných stretnutí na podporu komunitného života a rozvoja v obci, príprava nových aktivít so zameraním na zlepšovanie podmienok zamestnanosti, vzdelania a rodinného života znevýhodnenej rómskej komunity. Obec aj v tomto prípade úspešne spolupracuje s úPSVaR Prešov.

V Ostrovanoch, Terézia Feščáková – štatutárny zástupca miestneho spolku SČK Ostrovany