Ako sa robí papierový človek

Na rozdiel od dvoch predošlých školení Krížom-krážom sme si tentoraz na stretnutie prizvali aj našich šikovných asistentov. Školiteľka Zuzka nám na začiatku vysvetlila, akým spôsobom sa organizuje výučba v triede, pokiaľ sú v nej prítomní obaja – učiteľ aj asistent. Objasnila hlavné úlohy asistenta – komunikácia s rodičmi žiakov pri odprevádzaní zo školského klubu, individuálna práca so žiakom či podpora učiteľa pri práci. V praktickej časti školenia sa účastníci rozdelili do skupín podľa lokalít a každá skupina dostala rovnaké inštrukcie. Úlohou bolo vytvoriť papierového človeka v skutočnej veľkosti. Bolo úžasné pozorovať prácu jednotlivých tímov. Aj napriek identickému zadaniu úlohy, výsledky práce boli veľmi rôznorodé. Ale práve v tom bolo čaro celkového výsledku. Pomohlo nám to uvedomiť si, že aj rozdielnosť nás môže obohacovať a pri vhodnej koordinácii prináša vynikajúce výsledky.