Nikoho nebude zaujímať vzdelanie dieťaťa, ak mu nemá čo dať jesť

Ako môžu rodičia v marginalizovaných rómskych lokalitách vytvárať svojim deťom čo najpodnetnejšie prostredie? Ako ich k tomu motivovať? Ako pracovať s rodičmi, aby svoje deti  čo najlepšie viedli? Rodičia mnohokrát nevedia, že to vôbec treba. 

Na tieto a podobné otázky dalo odpoveď dvojdňové školenie komunitných pracovníkov ETP Slovensko s lektormi Ivou Grejtákovou a Andrejom Gliganičom z  organizácie  Člověk  v tísni. Na prvý deň školenia pozvali Iva a Andrej do komunitného centra v Sveržove, kde pôsobia, druhý deň sa uskutočnil v komunitnom centre ETP Slovensko Košice – Šaca.

„Celé je to o tom, ako si rodiča nakloniť,“ zhrnuli  lektori problematiku a vzápätí  dodali: „Najväčšou chybou sú nereálne očakávania.“

Nie je jednotný recept, ako konkrétne s každým rodičom pracovať, pretože všetko so všetkým súvisí. Sú však určité východiská: „Predovšetkým musíme poznať potreby a záujmy klienta a z nich vychádzať už pri tvorbe programov. Nikoho nebude zaujímať vzdelanie dieťaťa, ak mu nemá čo dať jesť,“ zdôraznili lektori. Preto je potrebné prichádzať s takými programami, ktoré rodičov v okrajových lokalitách  oslovia a súčasne prinesú očakávaný výsledok: Budú sa viac venovať deťom, čím prispejú  k ich ďalšiemu rozvoju.

Keďže workshop Ivy a Andrejsa bol intertaktívny, k slovu sa dostali aj etepáci. Na farebné  lístky mali vyznačiť všetky vplyvy, ktoré priaznivo, alebo nepriaznivo pôsobia v procese výchovy a vzdelávania detí, významovo ich odstupňovať a potom svoj názor odprezentovať.

Vedúca hosťujúceho komunitného centra Košice – Šaca Jarka Vorobeľová a jej asistentka Martina do centra procesu postavilil dieťa, podľa nich bezprostredný vplyv – v dobrom i zlom – majú rodičia, starí rodičia, súrodenci a rovesníci. Menej významný vplyv – v zmysle kladnom i zápornom – majú  susedia a škola, priaznivý dopad vytvára komunitné centrum a terénny sociálny pracovník, ďalšou sférou vplyvu sú médiá, zdravotné stredisko a malý vplyv má materská škola.

Šéfka komunitného centra z Moldavy nad Bodvou Irma Horváhtová s asistentkou Margitou sú presvedčené i o významnom a priaznivom vplyve cirkví. Ivan Hricko z komunitného centra v Sabinove zdôrazňuje nielen význam komunitného centra, ale priamo osobnosť komunitného pracovníka.

Rankovčania upozornili na to, že i samotné dieťa môže ovplyvňovať svoju rodinu.

Na záver svoju predstavu duchaplne  vykreslili kolegovia zo Starej Ľubovne, keď svoju skladačku zostavili tak, že na samom vrchu vplyvov je nebo, kúsok pod ním slnko, atď cez dieťa, rodinu,  až po mesto, políciu, sociálnu kuratelu a centrum voľného času.

Na otázku lektorky „Čo z tohto všetkého vyplýva?“, bolo všetkým jasné, že faktorov vplyvu na dieťa i rodičov je nesmierne veľa, so všetkými treba rátať a snažiť sa s nimi pracovať (asi až na to slnko a nebo :-)). Skladačka z farebných papierikov bola veľmi dobrá na to, že komuniťáci veci a javy pomenúvali, uvedomovali si súvislosti, čo veľmi pomáha pri práci.

Z každej zo skladačiek bolo zjavné, že vplyv rodiča na dieťa je mimoriadne veľký, často najsilnejší spomedzi všetkých vplyvov. Dosiaľ sa však s rodičmi detí pracovalo v komunitných centrách len veľmi okrajovo. Zámerom školenia bolo zmeniť tento stav. Teraz  si komunitní pracovníci ETP Slovensko predsavzali, že budú cieľavedome motivovať rodičov pre prácu so svojimi deťmi – aby sa s nimi rozprávali, hrali, písali úlohy i čítali knižky. Dá sa to aj individuálne, ale i tak, že  do predškolského klubu spolu s deťmi pozvú aj rodičov, aby spoločne vytvárali niečo zaujímavé, popritom sa deti priučili i zahrali sa.

Prvá rodičovsko-detská lastovička už „priletela“ z Veľkej Idy, kde vedúca komunitného centra Lucia Lučaiová so svojím tímom pozvali deti spolu s rodičmi a zhotovili usmievavé papierové slniečka .

V nasledujúcom  roku  – od januára  až do júna – účastnící školenia absolvujú šesť supervízií. Podobne ako dvojdňový workshop budú aj supervízie interaktívne, etepáci na nich školiteľom predostrú problémy, s ktorými sa stretávajú v praxi a spoločnými silami budú hľadať riešenie.

Náš projekt práce s rodičmi detí v marginalizovaných rómskych komunitách podporila spoločnosť ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH  z Düsseldorfu.