Ako motivovať žiakov z MRK k štúdiu na strednej škole?

Vo štvrtok, 27. marca 2014, sa v budove Košického samosprávneho kraja konal pracovný seminár na tému Zvýšenie motivácie a šancí žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) pre úspešné štúdium na stredných školách. Seminár bol určený pre odborných riadiacich pracovníkov škôl, ktoré vzdelávajú žiakov z prostredia medzigeneračnej reprodukovanej chudoby.

Seminár pozostával z niekoľkých častí. Najprv sa účastníci v krátkosti dozvedeli, aké sú rozdiely medzi žiakmi zo strednej spoločenskej vrstvy a žiakmi, ktorí žijú v generačnej chudobe, a to nielen v podmienkach, ktoré majú na prípravu do školy, ale aj v motivácii, v podpore od rodičov a v iných faktoroch. Tematika rozdielnych podmienok života, nastavenia, priorít, nepísaných pravidiel spoločenských tried, používania jazykových kódov (registrov) je náplňou seminára s názvom Mosty z chudoby, ktorý organizuje občianske združenie ETP Slovensko a ktorý prítomným predstavila Slávka Mačáková, riaditeľka ETP Slovensko. Informácie, ktoré účastníci seminára získali, pomáhajú odborným pracovníkom lepšie pochopiť, s akými silnými a slabými stránkami môžu u detí, ktoré zažívajú chudobu, počítať a ako docieliť, aby vzájomná spolupráca školy so žiakom a rodinou bola úspešná.

Ďalšou časťou seminára bolo predstavenie Mentorského programu Ľudkou Stašákovou, koordinátorkou sociálnej integrácie ETP Slovensko, a následná diskusia o tom, čo je možné v programe zlepšiť, aby v čo najväčšej miere pomohol riadiacim pracovníkom škôl motivovať žiakov k úspešnému štúdiu na stredných školách.

Zaujímavým osviežením seminára bolo predstavenie metódy Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania (FIE), ktorú predstavili Simona Šimková, riaditeľka Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, a Martin Vavrinčík, koordinátor programu Feuersteinove inštrumentálne obohacovanie ETP Slovensko. Metóda FIE je celosvetovo uznávaná, ETP túto metódu využíva pri práci s deťmi v komunitných centrách a na školách v rámci projektu Učme sa učiť sa.

Pani Magdaléna Fecúrková z U.S. Steel Košice si pre zúčastnených pripravila prezentáciu projektu Rovnosť príležitostí, v rámci ktorého sa venujú nielen zamestnávaniu ľudí z MRK, ale tiež pomoci ich deťom k tomu, aby dosahovali v škole čo najlepšie výsledky.

O svoje skúsenosti s rôznymi vzdelávacími projektmi a so spoluprácou s neziskovou organizáciou ETP prítomným porozprával riaditeľ ZŠ Košice – Šaca, pán Vlastimil Borufka. Po jeho úprimných slovách  a vďake všetkým, ktorí sa do spolupráce zapájajú, nasledovala živá diskusia, ktorou sa seminár ukončil.

Veríme, že každý, kto sa na seminári zúčastnil, si domov odniesol nielen nové informácie, ktoré mu pomôžu pri práci s deťmi, žijúcimi v chudobe, ale aj pocit, že práca, ktorú robí, má skutočný význam a že existujú organizácie a ľudia, ktorým záleží na tom, aby tieto deti úspešne absolvovali štúdium na stredných školách a neskôr možno pokračovali aj v štúdiu na vysokých školách.