Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

O nás

ETP Slovensko je nezisková organizácia, ktorá viac ako 18 rokov poskytuje komplexné sociálne služby zraniteľným skupinám a jednotlivcom, čeliacim sociálnemu vylúčeniu z dôvodu svojej etnickej príslušnosti, rasy, národnosti alebo spoločenského postavenia.

Organizáciu založila v roku 1992 americká agentúra pre medzinárodný rozvoj ako priame pokračovanie projektu environmentálneho vzdelávania pre strednú a východnú Európu. Od roku 1995 je ETP samostatným subjektom. V posledných rokoch sa zameriava na pomoc ľuďom žijúcim v prostredí extrémnej chudoby a sociálneho vylúčenia rómskych get na Slovensku.

Riešiť problémy obyvateľov vylúčených rómskych osád pomáhame v súčasnosti v štyroch lokalitách na východnom Slovensku: Košice-Luník IX, Rankovce, Stará Ľubovňa a Veľká Ida, kde prevádzkujeme komunitné centrá v spolupráci s miestnymi samosprávami a ďalšími miestnymi partnermi.

Od roku 2018 sa ETP Slovensko stalo partnerom medzinárodného projektu, ktorého cieľom je integrovať štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom partnerstiev miest, spoločného zdieľania know-how a skúseností.

V posledných rokoch sme vytvorili medzinárodný a medzikultúrny tím špecializovaných a spoľahlivých pracovníkov, ktorí pôsobia v našich komunitných centrách a v našich kanceláriách v Košiciach a Bratislave.

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj pôsobí na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. Snažíme sa o spoluprácu so samosprávami, školami, cirkvami, podnikateľmi, firmami, mimovládnymi organizáciami, ako aj jednotlivcami. Neustále testujeme nové modely, realizujeme a odskúšavame inovatívne nástroje sociálnej práce. Sme „sociálnym laboratóriom“, ktoré overuje nové pracovné prístupy zamerané na sociálne začlenenie ľudí postihnutých dlhodobým vylúčením.

Namiesto sociálnych dávok preferujeme ako alternatívu sociálne investície. Ľuďom, ktorí žijú vo vylúčených komunitách, v hmotnej núdzi a bez možnosti vymaniť sa z generačnej chudoby, sa často po celý ich život poskytujú sociálne dávky. Ich závislosť na štátnej podpore trvá „od kolísky až po hrob“. Naopak, investovanie do našich klientov prístupom „od kolísky ku kariére“, čiže od raného detstva, cez základnú školu, stredoškolské a vysokoškolské štúdiá až do okamihu, kedy dokážu získať trvalé pracovné miesto a nezávislosť, prináša skvalitnenie ich životov a súčasne aj skvalitnenie života celej spoločnosti. Vďaka sociálnym investíciám sa ľudia menia z pasívnych prijímateľov sociálnych dávok na motivovaných jednotlivcov, aktívne hľadajúcich príležitosti na využitie vlastného úsilia v záujme zlepšenia situácie, do ktorej sa narodili, ale ju nezapríčinili.

Snažíme sa tiež presvedčiť odborníkov, ako aj širokú verejnosť, že dokonca aj malé sociálne investície môžu mať obrovský posilňujúci účinok, ktorý z dlhodobého hľadiska prinesie oveľa väčší úžitok nielen našim klientom, ale aj ich najbližším susedom z majority a celej spoločnosti.

Dodržiavame zásady udržateľnosti a veríme v možnosť pozitívnych zmien. Sme presvedčení, že prístup malých a postupných krokov vedie k významným pozitívnym a nezvratným zmenám v komunitách. Len koncepčné, systematické, integrované a dlhodobé aktivity, podporované štedrými darcami, majú potenciál narušiť cyklus generačnej chudoby, ktorá dlhodobo postihuje ľudí v rómskych getách.

ETP je aktívnym aktérom pri ovplyvňovaní národných politík a podieľa sa na tvorbe stratégií a politík na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. Stratégia integrácie Rómov na Slovensku do roku 2020 je založená na intervenciách a modeloch úspešne pilotovaných a testovaných ETP. Sú to terénna sociálna práca, komunitné centrá, mikropôžičky, finančná gramotnosť, mentorský program a programy zamerané na scitlivovanie odbornej a laickej verejnosti.

V roku 2009 sme získali Cenu Roma Spirit za našu „komplexnú, vysoko profesionálnu a autentickú prácu a služby pre znevýhodnené a marginalizované skupiny, boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu na Slovensku s osobitným zreteľom na Rómov žijúcich v segregovaných osadách, ako aj na aplikáciu konceptu sociálnej mobility, ktorá podporuje vzájomnú pomoc a podporu najmä pri vytváraní a pomoci pri formovaní dočasných a stálych pracovných miest“. V roku 2011 sme získali Cenu Nadácie ERSTE pre sociálnu integráciu. V roku 2014 získalo ETP Slovensko zlatú Cenu pre občiansku organizáciu za integráciu Rómov od Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru za prepojenie finančného vzdelávania, sporenia a bezúročného mikroúveru na uľahčenie právnej sebestačnosti a svojpomocnej výstavby rodinných domov obyvateľov osád, ktorí doteraz žili v nevhodných a nelegálnych obydliach. V roku 2015 získalo ETP zlatú Cenu Nadácie Orange v kategórii sociálnej integrácie.

Úspech našich klientov nás motivuje k tomu, aby sme naďalej vytvárali inovatívne komunitné riešenia problému, ktorý už celé desaťročia frustruje Slovensko a Európu. Účinné riešenia cielenej pomoci ETP dokazujú, že chudoba a sociálne vylúčenie v osadách Slovenska môže byť len dočasné.

 

Podporte naše aktivity kliknutím na portál ĽudiaĽuďom.sk. Ďakujeme!

logo_Lulu

Podpora