Druhá šanca pre vzdelanie a zamestnanie

Projekt Druhá Šanca pre vzdelanie a zamestnanie nadväzuje na predchádzajúce aktivity a prácu ETP Slovensko so sociálne znevýhodnenými obyvateľmi marginalizovaných rómskych osídlení, ktorí žijú v podmienkach generačnej chudoby. V rámci hlavnej aktivity Individualizované formy podpory, poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, mladých ľudí vo veku do 30 rokov, neaktívnych osôb na trh práce, vrátane finančných príspevkov pre poskytovateľov služieb zamestnanosti a zamestnávateľov budeme realizovať 2 cielené podaktivity pre identifikované skupiny neaktívnych osôb ohrozených rizikom chudoby vo veku nad 15 rokov:

Podaktivita 1: Poskytovanie služieb v oblasti zamestnanosti

Podaktivita 2: Programy druhej šance v oblasti vzdelávania

Realizácia aktivít prebieha od júna 2022 do novembra 2023. Začne mapovaním, identifikáciou a výberom osôb z cieľových skupín. Po vyplnení karty účastníka bude nasledovať úvodné zhodnotenie potrieb daného klienta účastníka projektu. Následne prebieha fáza intenzívnej podpory smerom k uplatneniu na trhu práce (podaktivita 1), zapojeniu sa do druhošancového vzdelávania (podaktivita 2). Následne budú pracovníci klienta sprevádzať v pracovnej integrácii, v štúdiu resp. získavaní zručností a návykov, aby sa uplatnil na nastúpenej ceste.

Sprevádzanie klientov sa bude zameriavať aj na prevenciu potenciálnych krízových situácií. Aktivity sa realizujú v málo rozvinutých regiónoch a budú zabezpečené vlastným odborným personálom, realizácia aktivít bude najmä v priestoroch komunitných centier, kde ETP Slovensko realizuje aktivity v danej lokalite – Košice – Luník IX, Stará Ľubovňa, Veľká Ida. V harmonograme a rozpočte sú tieto 2 podaktivity uvedené súhrnne ako Poskytovanie služieb v oblasti zamestnanosti a programy druhej šance v oblasti vzdelávania pri návrate na pracovný trh.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. www.esf.gov.sk www.ia.gov.sk

Realizácia: 6/2022 – 11/2023        Rozpočet: 177 628,81 EUR

Projektová zmluva zverejnená na crz.gov.sk