Školské kluby Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania

Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania rozvíja poznávacie schopnosti, koncentráciu, pozornosť, schopnosť vyjadrovať sa a čítať s porozumením, podnecuje spontánne skúmanie a objavovanie, pomáha kontrolovať vlastné emócie a spoznať emócie druhých, zlepšuje priestorovú orientáciu, vedie k systematickému vyhľadávaniu informácií, k strategickému mysleniu a kontrole impulzivity, učí pracovať s chybou, rozvíja slovnú zásobu, emocionálnu inteligenciu a schopnosť abstrakcie. Nenaučí množstvo poznatkov, ale cestu, ako získať poznatky.

Viac o tejto metóde sa môžete dozvedieť tu: http://www.atc-feuerstein.cz/rubrika/30-o-metode/index.htm

FIE školské kluby prebiehajú v súčasnosti v 4 lokalitách.

Vo Veľkej Ide je náš najstarší školský klub FIE pod vedením učiteľky Mgr. Natálie Pilipčukovej.

Rankovciach a v Starej Ľubovni prebiehajú FIE kluby v priestoroch našich komunitných centier.

Na Luníku IX prebieha FIE klub v priestoroch miestnej základnej školy.

Kluby fungujú v popoludňajších, resp. dopoludňajších hodinách (školy, kam chodia deti z Rankoviec a Starej Ľubovne–Podsadku sú v dvojzmennej prevádzke) každý deň školského vyučovania po 120 minút. Ide o štandardnú činnosť školského klubu obohatenú o hodiny vzdelávania, práce s Feuersteinovými inštrumentmi, kombinované s hrami a prácou na tabletoch.

Skúsenosti z predchádzajúcich rokov nás presvedčili o nespornom efekte školských klubov. Za všetky priaznivé dopady spomenieme iba jeden: Spomedzi 48 žiakov, ktorí navštevovali štyri FIE školské kluby v školskom roku 2017/2018, postúpilo do vyššieho ročníka základnej školy 43 z nich, čo je 90 percent. Výsledky detí, ktoré kluby nenavštevujú, sú horšie.

ČLÁNKY Z AKTIVÍT