Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Tlačová správa – Metodický deň o inovatívnych edukačných postupoch

Metodický deň pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s vysokým počtom žiakov zo sociálne znevýhodnených rómskych komunít predstaví aplikáciu a edukačné postupy

metódy Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania (FIE) a vzdelávacej metódy Krížom-krážom v prostredí formálneho vzdelávania. Súčasťou podujatia bude aj ukážka časti výchovno-vzdelávacieho bloku v školských kluboch a diskusia zameraná na porovnávanie oboch inovatívnych metód s klasickým spôsobom vyučovania. Metodický deň sa uskutoční 19. mája 2016 v Základnej škole Podsadek. Záštitu nad podujatím prebrali Metodicko-pedagogické centrum v Prešove a ROCEPO – Rómske vzdelávacie centrum Prešov.

Bola decembrová streda, keď malý Alfonz poobede vstúpil, ako vždy,  tichučko do triedy. Chlapček nie je zhovorčivý, len si sadne za lavicu a ak mu pani učiteľka dáva prácu, milo sa na ňu usmieva a nepovie ani slovko. Za pár mesiacov sme vôbec nepočuli Alfonzov hlas. Už sme sa obávali, že budeme tráviť spoločné chvíle v tichosti. Táto streda však bola výnimočná. Dnes pani učiteľka priniesla do triedy zaujímavý pracovný list. K tomu na lavicu položila ďalší papier, na ktorom bolo vyobrazené krásne jesenné oblečenie. Pri pohľade na pracovný list sa Alfonz zrazu rozštebotal a začal vymenúvať názvy vecí na obrázku. Všetci sme ostali prekvapení, keď sme začuli jeho hlások  v slovách „bundy, čapku, topánky, korčule, tričky, štefle, nohavice“. Celá hodina bola výnimočná, pretože  Alfonz veľmi pekne vyplnil pracovný list, ale hlavne od tejto chvíle neprestal rozprávať.  Nenahovorí  toho veľa, ale v kolektíve už počuť jeho hlas.

(Z etických dôvodov neuvádzame skutočné meno žiaka.)

So základnými školami začalo ETP Slovensko spolupracovať pri pilotnom overovaní metódy FIE v školskom roku 2013/2014. Jedna z prvých tried, bola aj 0.A v ZŠ vo Veľkej Ide. Po takmer troch rokoch intervencie u všetkých 10 žiakov tohto školského klubu badať preukázateľné pokroky: zlepšenie prospechu, dochádzky a najmä rast vnútornej motivácie, ktorá podnecuje spontánne skúmanie a objavovanie. Žiaci prejavujú zvýšený záujem o učenie sa a spoluprácu s učiteľom, ba narástol aj záujem rodičov o vzdelávanie.

Od septembra 2015 ETP v spolupráci s Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe overuje účinnosť metódy FIE prostredníctvom kontrolovaného experimentu s náhodným výberom účastníkov v troch ZŠ: v Podsadku, Herľanoch (kam chodia aj žiaci z Rankoviec) a Veľkej Ide. Metóda FIE sa porovnáva s metódou Krížom-krážom, ktorú navrhla PaedDr. Zuzana Révészová, špeciálna pedagogička z Košíc s dlhoročnými skúsenosťami vo výučbe žiakov z rómskych komunít na východnom Slovensku. Metóda Krížom-krážom vychádza z overených pedagogických stratégií určených na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (napríklad Celodenný výchovný  systém – CVS,  prvky programu Step by step – Krok za krokom).

Tri hodiny denne každý deň školského vyučovania sa 54 prvákov a 13 druhákov z troch sociálne znevýhodnených komunít (Stará Ľubovňa-Podsadek, Veľká Ida a Rankovce) učí v popoludňajších školských kluboch. Učitelia, podporení rómskymi asistentmi, sa venujú žiakom v kluboch každý deň školského vyučovania. Raz mesačne absolvujú učitelia supervízie so svojimi lektormi, aby spoločne prediskutovali otázky a problémy, ktoré sa objavili počas vyučovania.

Oba druhy školských klubov sa zameriavajú na rozvoj kognitívnych, emočných, sociálnych a verbálnych zručností žiakov a pôsobia v nich učitelia, špeciálni pedagógovia a certifikovaní FIE lektori.

Snahou ETP je prispieť k odbornej diskusii zameranej na reformu školstva, odovzdať zodpovedným overené skúsenosti, ktoré preukázateľne zlepšujú šance žiakov z  rómskych osád uspieť vo vzdelávacom procese, pokračovať v štúdiu na stredných a vysokých školách, nájsť a udržať si prácu.

 

Kontakt:

Lenka Orságová, email:  orsagova@ke.etp.sk, etp@ke.etp.sk, tel.: 0917179639

www.etp.sk

https://www.facebook.com/ETP-Slovensko

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj pôsobí na Slovensku od roku 1992. ETP je sociálne laboratórium, ktoré popri poskytovaní komplexných služieb obyvateľom sociálne znevýhodnených rómskych komunít a utečencom pod ochranou UNHCR prístupom „od kolísky po kariéru“ testuje inovatívne metódy sociálnej práce a vzdelávania rigorózne nastavenými kontrolovanými experimentmi s náhodným výberom účastníkov.

 

V Košiciach, 16.5.2016.

 

 

 

 

Napísali o nás

 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Noelle Dominique Rodriguez Dramatic Adventure Theatre

  Sú úžasní!! Robia toľko skvelej práce, hlavne pre deti. Myslím, že ak by mali viac finančných prostriedkov, mohli by dosiahnuť nové, ešte vyššie, méty!!! 29. júl 2015

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


1 + 3 =