Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Tlačová správa – Metodický deň o inovatívnych edukačných postupoch

Metodický deň pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s vysokým počtom žiakov zo sociálne znevýhodnených rómskych komunít predstaví aplikáciu a edukačné postupy

metódy Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania (FIE) a vzdelávacej metódy Krížom-krážom v prostredí formálneho vzdelávania. Súčasťou podujatia bude aj ukážka časti výchovno-vzdelávacieho bloku v školských kluboch a diskusia zameraná na porovnávanie oboch inovatívnych metód s klasickým spôsobom vyučovania. Metodický deň sa uskutoční 19. mája 2016 v Základnej škole Podsadek. Záštitu nad podujatím prebrali Metodicko-pedagogické centrum v Prešove a ROCEPO – Rómske vzdelávacie centrum Prešov.

Bola decembrová streda, keď malý Alfonz poobede vstúpil, ako vždy,  tichučko do triedy. Chlapček nie je zhovorčivý, len si sadne za lavicu a ak mu pani učiteľka dáva prácu, milo sa na ňu usmieva a nepovie ani slovko. Za pár mesiacov sme vôbec nepočuli Alfonzov hlas. Už sme sa obávali, že budeme tráviť spoločné chvíle v tichosti. Táto streda však bola výnimočná. Dnes pani učiteľka priniesla do triedy zaujímavý pracovný list. K tomu na lavicu položila ďalší papier, na ktorom bolo vyobrazené krásne jesenné oblečenie. Pri pohľade na pracovný list sa Alfonz zrazu rozštebotal a začal vymenúvať názvy vecí na obrázku. Všetci sme ostali prekvapení, keď sme začuli jeho hlások  v slovách „bundy, čapku, topánky, korčule, tričky, štefle, nohavice“. Celá hodina bola výnimočná, pretože  Alfonz veľmi pekne vyplnil pracovný list, ale hlavne od tejto chvíle neprestal rozprávať.  Nenahovorí  toho veľa, ale v kolektíve už počuť jeho hlas.

(Z etických dôvodov neuvádzame skutočné meno žiaka.)

So základnými školami začalo ETP Slovensko spolupracovať pri pilotnom overovaní metódy FIE v školskom roku 2013/2014. Jedna z prvých tried, bola aj 0.A v ZŠ vo Veľkej Ide. Po takmer troch rokoch intervencie u všetkých 10 žiakov tohto školského klubu badať preukázateľné pokroky: zlepšenie prospechu, dochádzky a najmä rast vnútornej motivácie, ktorá podnecuje spontánne skúmanie a objavovanie. Žiaci prejavujú zvýšený záujem o učenie sa a spoluprácu s učiteľom, ba narástol aj záujem rodičov o vzdelávanie.

Od septembra 2015 ETP v spolupráci s Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe overuje účinnosť metódy FIE prostredníctvom kontrolovaného experimentu s náhodným výberom účastníkov v troch ZŠ: v Podsadku, Herľanoch (kam chodia aj žiaci z Rankoviec) a Veľkej Ide. Metóda FIE sa porovnáva s metódou Krížom-krážom, ktorú navrhla PaedDr. Zuzana Révészová, špeciálna pedagogička z Košíc s dlhoročnými skúsenosťami vo výučbe žiakov z rómskych komunít na východnom Slovensku. Metóda Krížom-krážom vychádza z overených pedagogických stratégií určených na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (napríklad Celodenný výchovný  systém – CVS,  prvky programu Step by step – Krok za krokom).

Tri hodiny denne každý deň školského vyučovania sa 54 prvákov a 13 druhákov z troch sociálne znevýhodnených komunít (Stará Ľubovňa-Podsadek, Veľká Ida a Rankovce) učí v popoludňajších školských kluboch. Učitelia, podporení rómskymi asistentmi, sa venujú žiakom v kluboch každý deň školského vyučovania. Raz mesačne absolvujú učitelia supervízie so svojimi lektormi, aby spoločne prediskutovali otázky a problémy, ktoré sa objavili počas vyučovania.

Oba druhy školských klubov sa zameriavajú na rozvoj kognitívnych, emočných, sociálnych a verbálnych zručností žiakov a pôsobia v nich učitelia, špeciálni pedagógovia a certifikovaní FIE lektori.

Snahou ETP je prispieť k odbornej diskusii zameranej na reformu školstva, odovzdať zodpovedným overené skúsenosti, ktoré preukázateľne zlepšujú šance žiakov z  rómskych osád uspieť vo vzdelávacom procese, pokračovať v štúdiu na stredných a vysokých školách, nájsť a udržať si prácu.

 

Kontakt:

Lenka Orságová, email:  orsagova@ke.etp.sk, etp@ke.etp.sk, tel.: 0917179639

www.etp.sk

https://www.facebook.com/ETP-Slovensko

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj pôsobí na Slovensku od roku 1992. ETP je sociálne laboratórium, ktoré popri poskytovaní komplexných služieb obyvateľom sociálne znevýhodnených rómskych komunít a utečencom pod ochranou UNHCR prístupom „od kolísky po kariéru“ testuje inovatívne metódy sociálnej práce a vzdelávania rigorózne nastavenými kontrolovanými experimentmi s náhodným výberom účastníkov.

 

V Košiciach, 16.5.2016.

 

 

 

 

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


8 + 8 =