Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Tlačová správa – Architekti a urbanisti hľadali v súťaži riešenie bytovej otázky na Sídlisku LUNÍK IX

Mesto Košice v spolupráci s Mestskou časťou Košice – Sídlisko Luník IX, neziskovou organizáciou ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj a odborným garantom – Slovenskou komorou architektov, vyhodnotilo verejnú, ideovú, urbanisticko-architektonickú súťaž Luník IX,vyhlásenú v apríli tohto roka. Spoločnou tlačovou správou štyroch partnerov súťaže zverejňujeme jej výsledky.

Mestská časť Luník IX prechádza výraznou urbanistickou transformáciou, kde sa podstatne mení charakter tohto obytného súboru. Osemposchodová panelová zástavba sa v tejto lokalite neosvedčila. Bytový fond sídliska bol zredukovaný približne na polovicu oproti pôvodnému stavu. Juhovýchodne od sídliska vznikla nelegálna osada „Mašličkovo“. Na sídlisku je potrebné vyriešiť problém bytovej otázky a to nielen jednorazovou výstavbou nových nájomných bytov pre obyvateľov sídliska, ale najmä novým, invenčným a udržateľným riešením, ktoré nasmeruje Luník IX k vyššej kvalite a bude pozitívne vplývať na spôsob života jeho obyvateľov. Z urbanistického hľadiska tu dobre funguje materská škola, základná škola s plavárňou, Saleziánske komunitné centrum a ďalšie zariadenia občianskej vybavenosti.

Snahou mesta je vytvoriť základné podmienky na to, aby si obyvatelia Luníka IX, ktorí majú o to záujem, mohli v spolupráci s miestnou samosprávou pomôcť v prvom rade sami, bez dopadu na rozpočet mesta. Počas prípravy organizátori súťaže z Útvaru hlavného architekta intenzívne spolupracovali so starostom Mestskej časti Luník IX Marcelom Šaňom a neziskovou organizáciou ETP – Centrum pre udržateľný rozvoj, ktorá sa zaoberá na základe dohody s mestom Košice prácou s rómskou menšinou priamo v teréne. Odborná časť prípravy urbanisticko-architektonickej súťaže prebiehala v úzkej spolupráci so Slovenskou komorou architektov (SKA), vrátane jej propagovania medzi členmi SKA.

Súťažiaci mali možnosť zúčastniť sa obhliadky sídliska, ktorú mnohí využili. Svoje návrhy mohli predkladať do 13.7.2017. Zo zaregistrovaných 24 súťažných tímov nakoniec odovzdalo súťažný návrh 10 účastníkov. Všetky odovzdané návrhy boli po overení predložené porote na zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 18.7.2017. Porota po dôkladnom posúdení a prehodnotení jednotlivých variantov rozhodla o nasledovnom výsledku:

 

 1. miesto – ocenené cenou 1400 €

návrh autorského tímu: Oto Nováček, Zuzana Capková, Marek Trebula, Patrik Bartas, Kristína Bogárová, Jakub Budaj

 1. miesto – ocenené cenou 800 €

návrh autorského tímu: Michal Gerda, Lucia Kostrubová

 1. miesto – ocenené cenou 500 €

návrh autorského tímu: Miriam Vyšňovská, Lenka Halčáková, Veronika Bruncková, Peter Špiesz

Porota taktiež rozhodla o pridelení mimoriadnej odmeny vo výške 300 € návrhu Miloša  Hájnika a Maroša Kostelanského.

 

Porota hodnotila návrhy v tomto zložení:

Doc. Ing. arch. Václav Kohlmayer, CSc.

Mgr. art. Michal Sládek, PhD.

Ing. arch. Viktor Malinovský, PhD.

Ing. arch. Branislav Ivan

Bc. Marcel Šaňa

Mgr. Izabela Mačátová

Ing. arch. Ladislav Kočiš

 

Všetky súťažné návrhy priniesli podnetné myšlienky a nápady, okrem iného aj na tému svojpomocnej výstavby domov do osobného vlastníctva. Väčšina súťažiacich kládla dôraz nielen na bývanie, ale aj na verejné priestory, vybavenosť sídliska a zabezpečenie plôch pre pracovné príležitosti. Nosnou myšlienkou víťazného návrhu je prestavba sídliska formou obytných domov na základe variabilného skeletového systému, umožňujúceho výstavbu od jednoduchých objektov až po viacpodlažné štruktúry rozmanitých foriem.

Víťazný kolektív rešpektoval existujúcu cestnú sieť, ale pre zlepšenie integrácie sídliska ju doplnil novým napojením sídliska na štvorprúdovú komunikáciu v bode križovatky Trieda KVP – Jedlíkova. Návrh tiež definuje námestie a viacero nových objektov občianskej vybavenosti: rozšírenie základnej školy, zdravotného strediska a obchodu vo vstupnej časti sídliska, polyfunkčné objekty v juhovýchodnej časti. Zapojenie Myslavského potoka do organizmu sídliska je naznačené návrhom paralelného chodníka a priblížením zástavby z pravej strany potoka s rozvojom zástavby až v dlhodobom horizonte.

Ideová súťaž architektonických návrhov rozvoja Luníka IX je v mnohých ohľadoch výnimočná. Po dlhotrvajúcej stagnácii narastá na Slovensku počet architektonických súťaží, čo svedčí o rastúcej potrebe samospráv riešiť rozvoj miest. Táto súťaž bola navyše špecifická svojou témou. Doposiaľ sa na Slovensku nerealizovala verejná architektonická súťaž návrhov, ktorej predmetom by bolo riešenie bývania pre vylúčené rómske komunity. Táto súťaž má preto potenciál stať sa súčasťou odbornej diskusie o fyzickej podobe stavebných riešení bývania a udržateľného rozvoja takýchto lokalít aj mimo Luníka IX.

Mesto Košice plánuje po dohode s autormi úspešných návrhov zapracovať ich nápady a riešenia do urbanistickej štúdie Sídliska Luník IX, ktorá bude podkladom pre koordináciu jeho ďalšej transformácie. Po dohode so súťažiacimi bude v septembri tohto roku usporiadaná výstava všetkých návrhov v budove MMK, na Trieda SNP 48/A v Košiciach.

 

 

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


9 + 5 =