SCHOPNÉ DETI – MENTORSKÝ PROGRAM

Cieľom projektu Schopné deti – Mentorský program je systematicky pokračovať v dlhodobej podpore 54 žiakov zo 4 marginalizovaných rómskych komunít (MRK). ETP Slovensko kladie dôraz na to, aby žiaci z MRK úspešne ukončili základnú školu (ZŠ) a plynule prešli na štúdium na strednej škole (SŠ), aby sa zlepšila ich školská úspešnosť a aby sa uplatnili na trhu práce.

Účastníkmi projektu Schopné deti – Mentorský program sú žiaci ZŠ a SŠ z Rankoviec, Starej Ľubovne, Veľkej Idy a Košíc-Luníka IX.

20 mentorov bude mentorovať 54 žiakov, aby dosiahli čo najlepšie školské výsledky, viesť ich k zodpovednosti k vzdelaniu a k plánovaniu budúcnosti.

Stretnutia budú prebiehať v priestoroch komunitných centier ETP Slovensko  a počas spoločných výletov, návštev zaujímavých miest v okolí. Mentori sa budú pravidelne stretávať s rodičmi a komunikovať s učiteľmi.

Počas projektu Schopné deti budeme aj

  1. a) prepájať ľudí z majority s deťmi z MRK a pomáhať búrať predsudky prostredníctvom postupného zapájania účastníkov do online mentoringu;
  2. b) organizovať víkendové/prázdninové vzdelávacie tábory;
  3. c) monitorovať a viesť evidenciu o poskytovanej pomoci a jej výsledkoch,
  4. d) informovať verejnosť o projektových aktivitách a úspechoch detí prostredníctvom web stránky www.schopnedeti.sk, www.etp.sk, sociálnych sietí, občasníka, na konferenciách a workshopoch, článkov v médiách.

Mentorované deti sú priamymi aktérmi programu, bez ich odhodlania a snahy by úspechy (osobnostný rast, lepšie školské výsledky, plánovanie budúcnosti, rozširovanie poznatkov, vedomostí) nedosiahli. Snažíme sa, aby vytvorené vzťahy mentora a chránenca pretrvali dlhé roky a vytvorili sa medzi nimi silné putá, ktoré budú časom fungovať aj bez priamej podpory programu.

Záujem o mentoring nasvedčuje tomu, že snaživým deťom z rómskych komunít chce pomáhať v ich úsilí vymaniť sa z prostredia, do ktorého sa narodili, pomerne veľký počet ľudí z majoritnej spoločnosti.

ETP Slovensko v daných lokalitách pôsobí dlhodobo a komplexne. Mladým ľuďom, ktorí boli zaradení do ETP Mentorského programu, pomáhame aj pri hľadaní práce, pri získaní vhodného bývania, pri osobnostnom rozvoji. Rozvíjame spoluprácu so zamestnávateľmi a intenzívne spolupracujeme so strednými školami.    Na základe našich doterajších skúseností predpokladáme, že chránenci, ktorí boli na začiatku projektu na druhom stupni ZŠ budú na konci projektu študentmi SŠ. Rovnako predpokladáme, že chránenci, ktorí na začiatku projektu študovali na SŠ, budú na konci projektu zamestnaní.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

                       

Posledné články