INTEGRA – Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom mestských partnerstiev

ETP sa ako jediná zo slovenských neziskových organizácií zapojila do projektu INTEGRA, ktorého zámerom je integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom mestských partnerstiev. Na projekte spolupracuje päť štátov Európskej únie: Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Slovensko a Taliansko.

Projekt podporuje hlbšie vzájomné porozumenie medzi komunitami cudzincov a domácimi obyvateľmi miest a štátov Európskej únie.

Programy integrácie sa budú rozvíjať prostredníctvom takzvaných integračných laboratórií, v ktorých sa budú stretávať odborníci  v každej zo zúčastnených krajín. Cieľom laboratórií je zapojiť odborníkov z odvetví dôležitých pre integráciu (zamestnanosť, vzdelávanie, spoločenské vedy, experti v oblasti rozvoja miest, vedúci predstavitelia mimovládnych organizácií, organizácií  príslušníkov tretích krajín a ďalších záujemcov).

Projekt INTEGRA prináša nový systémový pohľad na situáciu legálnych cudzincov, štátnych príslušníkov tretích krajín v krajinách EÚ. Ten zahŕňa spoluprácu orgánov verejnej správy, súkromného sektora a občianskej spoločnosti. Mestá majú príležitosť prostredníctvom tohto projektu investovať úsilie a zdroje a umožniť cudzincom a domácim obyvateľom uplatniť vlastné, jedinečné schopnosti, vlastnosti a zručnosti na budovanie sociálnej solidárnosti a blahobytu.

Cudzinecká politika súvisí s národnou štátnou politikou. Vedenia miest ju však môžu prispôsobovať potrebám svojich komunít. Mestá poskytujú služby, ktoré priamo ovplyvňujú integráciu, a preto majú veľký vplyv na vytvorenie sociálnej súdržnosti. INTEGRA sa zaoberá prispôsobením politík a služieb novým príležitostiam, pričom využíva aktívnu a efektívnu komunikáciu s miestnymi občanmi v záujme odbúravania predsudkov o príslušníkoch tretích krajín. Kladie dôraz sa partnerstvá v záujme spolupráce odborných organizácií piatich krajín.

Cieľom projektu je vytvoriť v zúčastnených mestách a krajinách priaznivé prostredie pre integráciu cudzincov a pomôcť  im v zapojení sa do spoločenského života. Prístup projektu je holistický, založený na ľudských právach, spravodlivosti, rovnakých právach, povinnostiach, príležitostiach a uznaní rôznorodosti ľudí.

INTEGRA

  • zvýši povedomie štátnych príslušníkov tretích krajín o sociálnom, kultúrnom, právnom a inštitucionálnom rámci a hodnotách v každej partnerskej krajine;
  • rozptýli vzájomné obavy, stereotypy, predsudky a uľahčí priaznivé vzťahy medzi ľuďmi;
  • prispeje k vzájomnému porozumeniu a komunikácii medzi cudzincami a domácim obyvateľstvom;
  • vytvorí medzi projektovými krajinami udržateľnú komunikačnú platformu pre spoluprácu.

Trvanie projektu 24 mesiacov, od 1. januára 2018 do 31. decembra 2019.

Partneri projektu:

Lead partner: Sofia Development Association – Sofia, Bulgaria
Riskmonitor Foundation – Sofia, Bulgaria
Integration Center Prague – Prague, Czech Republic
Research Center on Security and Crime – Italy
Center for Peace, Nonviolence and human rights – Osijek, Croatia
ETP-Slovakia – Centre for Sustainable Development, Kosice, Slovakia

                                        

                         __________________________________________________________________________________________________________________________________

Posledné články