Predškolská príprava

Predškolskému vzdelávaniu sa venujeme v našich komunitných centrách od roku 2009, v roku 2014 sme ho rozšírili o prácu s deťmi už od troch rokov. Zameriavame sa na praktickú prípravu detí pred nástupom do základnej školy. S úspechom využívame metódu Feuersteinovo Inštrumentálne obohacovanie, uplatňujeme prvky Modelu pojmového vzdelávania Grunnlaget a  prvky  Montessori pedagogiky. Predškolská príprava trvá denne 4 hodiny a deti sú rozdelené podľa veku do dvoch skupín: 3 až 4-ročné a 5 až 6-ročné.

Vzdelávanie detí a mládeže v komunitných centrách pozostáva zo  súčastí:

  • Predškolská príprava

  • Zdravotná osveta

  • Finančné vzdelávanie

  • Nové horizonty

  • Mentorský program

  • Nízkoprahové aktivity

  • Mimoškolské krúžkové činnosti (počítačové, čitateľské, hudobné, dramatické a fotografické)

  • Doučovanie a príprava na vyučovanie.