Zdravie

Vzdelanosť a slušné zamestnanie sú prvé kroky, aby sa naši klienti mohli vymaniť z nezdravého prostredia generačnej chudoby v segregovaných osadách, kde je veľmi problematické dbať o hygienu a zdravotný stav.  Aj program svojpomocnej výstavby rodinných domov, ktoré sa stanú osobným vlastníctvom staviteľov, prispieva k zvyšovaniu počtu obyvateľov chudobných komunít, ktorí majú šancu žiť v zdravom prostredí, v domoch s elektrinou a tečúcou vodou.

Pri nedostatku zdravia by však všetky ambície končili. Preto sa naše úsilie zameriava aj na budovanie povedomia o potrebe žiť zdravo a vyvarovať sa rizík, ktoré ohrozujú zdravie, ba dokonca život.

Už v predškolskej príprave vedieme malé deti k čistote, osvojeniu si hygienických zásad a k zdravému životnému štýlu. Mnohokrát práve v komunitnom centre prvý raz vidia vodovodný kohútik či splachovaciu toaletu a dozvedia sa, aké je dôležité mať čisté ruky, čisté celé telo, svoj odev i prostredie, kde žijeme.

Staršie deti absolvujú v komunitných centrách ročné vzdelávanie Zdravotná osveta, ktorej zámerom je naučiť sa správať a konať zodpovedne, objasniť mladým ľuďom všeobecne uznávané hodnoty, naučiť sa odolávať nežiaducim javom a pokušeniam. Lekcie zdravotnej osvety prinášajú aj chúlostivé témy, o ktorých je veľmi dôležité s mládežou citlivo hovoriť, napríklad o fyzických a psychických zmenách v období dospievania, o ženských a mužských pohlavných orgánoch, sexuálnej výchove, plánovanom rodičovstve, antikoncepcii, o rizikách predčasného tehotenstva, či pohlavných ochorení. Vážne miesto zaujíma téma závislostí, ochrana pred nimi a ich dôsledky. Príťažlivosť tém doviedla do komunitného centra aj súrodencov frekventantov našich kurzov zdravotnej osvety.

S rodičmi detí pravidelne na stretnutiach hovoríme o hygiene, výžive, potrebe očkovania, preventívnych lekárskych prehliadkach, vhodnom oblečení a obuvi, aj o psychickom zdraví rodiny, ktoré rozvíja atmosféra vzájomného záujmu a lásky a vážne narúša alkohol a drogy.

Posledné články